Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 158/2010Usnesení NS ze dne 14.07.2010

KategorieE EU
EcliECLI:CZ:NS:2010:4.ND.158.2010.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 158/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci žalobce Tessile ditta, a.s., se sídlem Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, zastoupeného JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem V Holešovičkách 1579/24, 180 00 Praha 8 – Libeň, proti žalovanému M. P. , o zaplacení částky 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále - pobočka v Krnově pod sp. zn. 19 EC 40/2009, o určení příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 19 EC 40/2009 projedná a rozhodne Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově usnesením ze dne 1. 2. 2010, sp. zn. 19 EC 40/2009, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci se žalobce návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu domáhal proti žalovanému zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému za použití městské hromadné dopravy bez platného dokladu. Ze spisu Okresního soudu v Bruntále - pobočka v Krnově vyplývá, že žalovaný je státním občanem Polské republiky s pobytem hlášeným na adrese uvedené v záhlaví. Z úřední činnosti soudu je známo, že žalovaný se na této adrese dlouhodobě nezdržuje. V České republice má žalovaný na shodné adrese evidován trvalý pobyt občana Evropské unie, jiné místo bydliště žalovaného v České republice ani v jiném členském státu Evropské unie nebylo zjištěno.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě jsou podmínky pro rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. splněny, neboť se jedná o věc patřící do pravomoci soudů České republiky, kdy nelze podle místa bydliště žalovaného určit místní příslušnost soudu. To proto, že podle čl. 2 odst. 1 Nařízení Rady ES č. 44/2001 nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být osoby, které mají bydliště na území některého členského státu, bez ohledu na svou státní příslušnost žalovány u soudu tohoto státu. Podle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení na osoby, které nejsou příslušníky členského státu, v němž mají bydliště, se použijí pravidla pro určení místní příslušnosti, která se použijí pro jeho vlastní příslušníky.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Dle výpisu z centrální evidence obyvatel má žalovaný jako občan Evropské unie evidován trvalý pobyt na adrese M. G. , K. , a to od 4. 8. 2009. Ze zprávy Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje – na č. l. 21 spisu vyplývá, že žalovaný se na uvedené adrese nezdržuje. Pokud však má žalovaný v České republice trvalý pobyt občana Evropské unie, je zjevné, že má v úmyslu se zde zdržovat, a tudíž musí i někde bydlet, byť se nepodařilo zjistit kde.

Podle ustanovení § 87i odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR k žádosti o povolení k trvalému pobytu občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník předloží a) cestovní doklad, b) doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87g odst. 1, jde-li o občana Evropské unie, nebo doklad potvrzující splnění podmínky podle § 87h odst. 1, jde-li o jeho rodinného příslušníka, c) fotografie a d) doklad o zajištění ubytování.

Podle ustanovení § 87i odst. 2 téhož zákona dokladem o zajištění ubytování podle odst. 1 písm. d) se rozumí doklad o vlastnictví bytu nebo domu, doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo úředně ověřený podpis na písemném potvrzení od právnické osoby o souhlasu s ubytováním občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka; objekt ubytování musí být podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a je podle stavebního zákona určen pro bydlení nebo individuální rekreaci. Úřadní ověření se nevyžaduje, podepíše-li oprávněná osoba souhlas před pověřeným zaměstnancem ministerstva.

Podle ustanovení § 98 odst. 1 téhož zákona cizinec, kterému byl vydán průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a občan Evropské unie, který splnil ohlašovací povinnost podle § 93 odst. 2 nebo kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu na území, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny policii. Cizinec, kterému byl vydán průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, je povinen hlásit změnu pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny ministerstvu. Povinnost se na cizince vztahuje, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů. Ministerstvo o změně pobytu neprodleně informuje policii.

Z výše uváděného lze dovodit určitý vztah žalovaného k městu K. v okrese Bruntál, a tím k obvodu jmenovaného okresního soudu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově.

Při určení tohoto soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše zmíněných hledisek a na jejich podkladě rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Bruntále.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. července 2010

JUDr. Danuše Novotná

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru