Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 154/2009Usnesení NS ze dne 21.05.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:4.ND.154.2009.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 154/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty v právní věci žalobkyně: R. B., bytem Petrovice u Karviné 11, proti žalovanému: R. Č., bytem Tyršova 108, Příbram 1, o zaplacení částky 22.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 5 C 197/2008, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 5 C 197/2008 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Příbrami se vede pod sp. zn. 5 C 197/2008, výše označené řízení, a to na základě žaloby R. B. uplatněné u Okresního soudu v Karviné. Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 24. 6. 2008, sp. zn. 17 C 122/2008, vyslovil svoji místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení věc postoupil Okresnímu soudu v Příbrami jako soudu místně příslušnému.

Žalobkyně svým podáním ze dne 1. 7. 2008, adresovaným Okresnímu soudu v Karviné, nesprávně označeným jako „odvolání“ podala návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti, přičemž jako důvod uvedla, že její trvalé bydliště je v Petrovicích u Karviné, v srpnu 2008 má termín porodu a ani v následné době si nebude s ohledem na tuto skutečnost dovolit cestovat k takto vzdálenému soudu.

Ze spisového materiálu vyplývá, že Okresní soud v Příbrami se opakovaně pokusil seznámit s tímto návrhem žalovaného s výzvou, aby se ve stanoveném termínu k tomuto návrhu vyjádřil. Žaloba spolu s výzvou byla doručena dne 10. 4. 2009 s tím, že zásilku převzala manželka žalovaného.

Žalovaný se k návrhu na delegaci nevyjádřil.

Okresní soud v Příbrami předložil návrh na delegaci k rozhodnutí Nejvyššímu soudu, přičemž ovšem v předkládací zprávě ze dne 5. 5. 2009, sp. zn. 5 C 197/2008, nesprávně uvedl, že se má jednat o návrh na delegaci věci Okresnímu soudu v Ostravě.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Příbrami) a soudu, jemuž má být věc přikázána (Okresnímu soudu v Karviné), návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citované zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V případě projednávané věci žalobkyně svůj návrh na delegaci odůvodňuje okolnostmi, které je nutno považovat za relevantní z hlediska postavení účastníka řízení, konkrétně nezbytností péče o narozené dítě a v důsledku toho nemožností cestovat ke vzdálenému soudu.

Ačkoli ze spisového materiálu nevyplývá výslovný souhlas žalovaného s návrhem na delegaci věci jinému soudu, nebyly na druhé straně zjištěny ani žádné okolnosti nasvědčující tomu, že by delegace věci Okresnímu soudu v Karviné byla jakkoli na úkor žalovaného, ani žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by byla tato delegace na úkor rychlosti a hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu v Karviné přikázal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2009

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru