Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 142/2011Usnesení NS ze dne 19.05.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:4.ND.142.2011.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

4 Nd 142/2011-34

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala v právní věci oprávněného Tessile ditta sevices, a. s. IČ 28329082, se sídlem Vinohrady 794/45, Brno, zastoupeného Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7, proti povinnému A. A., o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 EXE 2558/2010, o určení příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 19 EXE 2558/2010, projednáarozhodne Okresní soud Brno-venkov.

Odůvodnění:

Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 15. 4. 2011 sp. zn. 19 EXE 2558/2010, podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vyslovil svoji místní nepříslušnost v označené věci a po právní moci tohoto rozhodnutí věc předložil Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Ve výroku označeného usnesení Okresní soud Brno-venkov nepřesně uvedl, že není soudem exekučním, z obsahu tohoto usnesení je však nepochybné, že tímto usnesením vyslovil svou místní nepříslušnost podle § 105 odst. 2 o. s. ř.

V odůvodnění usnesení Okresní soud Brno-venkov uvedl, že v řízení zahájeném na základě návrhu oprávněného na nařízení exekuce na majetek povinného vyšlo najevo, že na adrese uvedené v záhlaví, tedy v Pobytovém středisku v Z. u B. se povinný zdržoval pouze v období od 8. 9. 2008 do 5. 12. 2008, kdy bylo zastaveno řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany a kdy mu byl vydán výjezdní příkaz. Bydliště povinného v době zahájení exekučního řízení tedy není známo a nelze jej ani jinak zjistit, což platí i o jeho případném majetku na území České republiky.

Protože Okresní soud Brno-venkov nezjistil podmínky místní příslušnosti soudu, věc předložil po právní moci výše označeného usnesení Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se zdržuje a není ani známo místo, zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

S přihlédnutím k požadavku hospodárnosti řízení dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud Brno-venkov, u kterého je věc doposud vedena, podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2011

JUDr. Danuše Novotná předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru