Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

4 Nd 142/2008Usnesení NS ze dne 24.04.2008

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2008:4.ND.142.2008.1

přidejte vlastní popisek

4 Nd 142/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 24. dubna 2008 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné v právní věci žalobce H. C., a. s., zastoupeného JUDr. V. M., advokátem, proti žalované H. G., o zaplacení 19.956,01 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 304/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 304/2007 sepřikazujek projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 1. 11. 2007 (soudu doručeno dne 2. 11. 2007) podal žalobce proti žalované u Městského soudu v Brně návrh na zahájení řízení ve výše uvedené věci.

Podáním ze dne 2. 4. 2008 (soudu doručeno dne 17. 4. 2008) podal Městský soud v Brně u Nejvyššího soudu České republiky návrh na delegaci věci z důvodu vhodnosti tak, aby místní příslušnost odpovídala bydlišti žalované (tj. Obvodnímu soudu pro Prahu 5), a to s ohledem na lékařskou zprávu ze dne 7. 1. 2008. Dle uvedené lékařské zprávy žalovaná trpí těžkou fobickou symptomatologií s výraznou depresivní symptomatologií a není proto schopna dostavit se k soudnímu jednání u Městského soudu v Brně. Dle sdělení Městského soudu v Brně je rovněž možné, že v důsledku psychického onemocnění žalované bude připadat v úvahu ustanovení právního zastoupení či opatrovníka, kdy s ohledem na místo bydliště žalované by se zřejmě jednalo o advokáta či jinou osobu působící v místě bydliště žalované.

Žalobce podáním ze dne 6. 3. 2008 (soudu doručeno dne 7. 3. 2008) vyjádřil s návrhem na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 svůj nesouhlas s odůvodněním, že místní příslušnost Městského soudu v Brně byla ujednána v § 14 hlavy 9. Úvěrových podmínek, které tvoří nedílnou součást Úvěrové smlouvy uzavřené dne 25. 9. 2001 mezi žalobcem a žalovanou. Dle názoru žalobce zdravotní stav žalované sám o sobě nezakládá důvod k delegaci z důvodu vhodnosti. Žalobce současně zdůrazňuje své ústavní právo na rozhodnutí věci zákonným soudcem.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městský soud v Brně) a Obvodnímu soudu pro Prahu 5, jemuž má být věc přikázána, návrh Městského soudu v Brně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady.

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.

V případě projednávané věci Městský soud v Brně návrh na delegaci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 odůvodňuje zdravotním stavem žalované, kdy dle lékařské zprávy ze dne 7. 1. 2008 žalovaná trpí těžkou fobickou symptomatologií s výraznou depresivní symptomatologií a není proto v žádném případě schopna dostavit se k soudnímu jednání u Městského soudu v Brně. Navíc v důsledku psychického onemocnění žalované bude pravděpodobně připadat v úvahu ustanovení právního zastoupení či opatrovníka, kdy by se zřejmě jednalo o advokáta či jinou osobu působící v místě bydliště žalované.

Podle názoru Nejvyššího soudu České republiky je uvedené skutečnosti možno považovat za natolik významné, zejména s ohledem na rychlost a hospodárnost řízení, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.

Nejvyšší soud České republiky z výše uvedených důvodů návrhu na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 5 přikázal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2008

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru