Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 969/2005Usnesení NS ze dne 21.09.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:33.ODO.969.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 969/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Ȩ. t., proti žalované T. S., a.s., o zaplacení 4,030.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 21 C 101/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. září 2004, č. j. 58 Co 346/2004-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 15. září 2004, č. j. 58 Co 346/2004-113, k odvoláním žalované změnil napadené výroky rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. března 2004, č. j. 21 C 101/2003-97, jimiž byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni 4,030.000,- Kč s 8 % úrokem z prodlení od 1. 4. 2001 do zaplacení a bylo rozhodnuto o povinnosti žalované nahradit žalobkyni náklady řízení, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o zaplacení částky 4,030.000,- Kč s 8 % úrokem z prodlení od 1. 4. 2001 do zaplacení zamítl a uložil žalobkyni povinnost nahradit žalované náklady řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, pod nímž je podepsána „JUDr. V. V., vedoucí právního úseku“ a připojen otisk razítka „Č. T.“.

Podle článku II. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku bylo proto v řízení o dovolání proti němu postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal a dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a nebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (nebo osoba která za něj ve smyslu ustanovení § 21 nebo § 21a anebo 21b o. s. ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem nebo notářem), jestliže sám takového vzdělání nedosáhl. Ustanovení § 241 o. s. ř. tak zakotvuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Jelikož žalobkyně nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem (příp. notářem) a z dovolání se bez dalšího podávalo, že za ni jedná její zaměstnanec, soud prvního stupně žalobkyni usnesením ze dne 16. 6. 2005, č. j. 21 C 101/2003-134, doručeným dne 23. 6. 2005 vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení tím, že doloží, že JUDr. V. V., která za ni dovolání sepsala, je osobou uvedenou v § 21 odst. 1 písm. b/ o .s. ř., tedy jejím zaměstnancem, který tím byl statutárním orgánem pověřen a aby doložila, že tato osoba má právnické vzdělání. Současně žalobkyni poučil, že řízení bude zastaveno, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Přestože usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 23. 6. 2005, výzvě dosud nevyhověla.

Z uvedeného vyplývá, že žalobkyně jako dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 a § 241 odst. 2 o. s. ř. neodstranila; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání – aniž se mohl zabývat námitkami v něm uplatněnými – podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. - zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť žalované, které by podle § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. náleželo právo na náhradu těchto nákladů, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. září 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru