Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 868/2002Usnesení NS ze dne 18.12.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.868.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 868/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobkyně P. e., a.s., proti žalovanému P. N., toho času ve věznici, o zaplacení 7 390,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 3/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. června 2002, č. j. 54 Co 162/2002-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 6. 2002, č. j. 16 C 3/2002-25, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 17. 4. 2002, č. j. 54 Co 162/2002-31, kterým byl zamítnut návrh žalovaného na přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalované.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) věc projednal a dospěl k závěru, že v posuzované právní věci brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (nebo osoba která za něj ve smyslu ustanovení § 21 nebo § 21a anebo 21b o. s. ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo, aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem nebo notářem), jestliže sám takového vzdělání nedosáhl.

Z ustanovení § 241 odst. 1 a § 241 odst. 2 o. s. ř. vyplývá, že dovolatel – pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo osoba, která za něj v souladu s ustanoveními § 21 nebo § 21a anebo § 21b o. s. ř. jedná – musí být nejen při podání dovolání zastoupen advokátem nebo notářem, ale i požadavek, že tento procesní úkon může učinit jen prostřednictvím takového zmocněnce. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

V posuzovaném případě podal žalovaný dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Obvodní soud pro Prahu 5 proto usnesením ze dne 28. 8. 2002, č.j. 16 C 3/2002-39, správně žalovaného vyzval, aby si ve lhůtě do třiceti dnů od doručeni tohoto usnesení zvolil pro podání dovolání advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal dovolání. Zároveň ho poučil, že řízení bude zastaveno, jestliže výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví. Přestože usnesení bylo žalovanému doručeno dne 11. 9. 2002, žalovaný výzvě dosud nevyhověl.

Z uvedeného vyplývá, že žalovaný jako dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení o důsledcích své nečinnosti do dnešního dne nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 a § 241 odst. 2 o. s. ř. neodstranil; Nejvyšší soud České republiky proto řízení o jeho dovolání – aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi – podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. - zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalovaný s ohledem na výsledek řízení na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalobkyni v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 18. prosince 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru