Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 741/2002Usnesení NS ze dne 27.11.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.741.2002.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 741/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce S. Š., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému V. V., zastoupenému, advokátkou, o zaplacení 320 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 18 C 213/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. února 2002 č. j. 22 Co 98/2002, 22 Co 101/2002-175, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 15. ledna 2002 č. j. 18 C 213/98-168 zamítl návrh žalobce, aby soud zrušil usnesení Okresního soudu v Pardubicích č. j. 18 C 213/98-160 ze dne 26. listopadu 2001, kterým bylo zastaveno řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. května 2001 č. j. 24 Co 378/2000-144 pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání žalobcem. Usnesením ze dne 26. listopadu č. j. 18 C 213/98-163 vrátil soud prvního stupně žalobci soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, který žalobce uhradil po uplynutí lhůty pro podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. února 2002 č. j. 22 Co 98/2002, 22 Co 101/2002-175 potvrdil obě napadená usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítal obdobně jako ve svém odvolání, že zákon o soudních poplatcích neobsahuje žádné ustanovení určující, ve kterém okamžiku je soudní poplatek zaplacen, a proto je třeba aplikovat § 57 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), podle kterého je lhůta zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Kolková známka se podle názoru žalobce stává po jejím vylepení součástí písemného podání, pokud tedy žalobce předložil kolkové známky vylepené na výzvě soudu k úhradě soudního poplatku poště k přepravě v poslední den lhůty, učinil tak podle § 57 odst. 3 o. s. ř. včas. Dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil usnesení odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12. 2000 - dále jen „o. s. ř.“). Tak je tomu i v daném případě, kdy bylo usnesení odvolacího soudu vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000.

Napadeným usnesením odvolacího soudu bylo totiž rozhodnuto o odvoláních žalobce proti usnesením soudu prvního stupně, jež byla vydána v rámci dovolacího řízení proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. května 2001 č. j. 24 Co 378/2000-144. Dovolání proti tomuto rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové bylo přitom podle části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb. projednáváno podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 15 zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Rozsudek soudu prvního stupně č. j. 18 C 213/98-127, proti němuž směřovalo odvolání, o němž bylo rozhodnuto shora označeným rozsudkem odvolacího soudu, byl vydán dne 12. května 2000.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211 a § 159 odst. 1 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že usnesení odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem doručení. V daném případě bylo usnesení odvolacího soudu doručeno právnímu zástupci žalobce dne 18. března 2002. Téhož dne tedy nabylo právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání byl tedy 18. duben 2002. Dovolání ze dne 17. května 2002 předané žalobcem poště k přepravě dne 20. května 2002 bylo tudíž opožděné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když úspěšnému žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru