Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 655/2004Usnesení NS ze dne 26.01.2005

KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2005:33.ODO.655.2004.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 655/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce Ing. L. D., zastoupeného, advokátkou, proti žalovanému M. D., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 12 C 350/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2003, č. j. 8 Co 385/2003-81, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (poté, co jeho usnesení ze dne 28. 6. 2002, č. j. 8 Co 467/2002-45, bylo usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2003, č. j. 33 Odo 1003/2002-67, zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení) usnesením ze dne 30. 12. 2003, č. j. 8 Co 385/2003-81, odmítl odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně - pobočky ve Valašském Meziříčí ze dne 27. 1. 1999, č. j. 12 C 350/98-20, jímž tento soud rozhodl pro zmeškání žalovaného tak, že mu uložil povinnost zaplatit žalobci 100.000,- Kč, co do požadované smluvní pokuty řízení zastavil a rozhodl o nákladech řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž navrhl, aby dovolací soud toto usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tedy podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 – dále opět jen „o. s. ř.“. Tak je tomu i v posuzovaném případě, kdy bylo dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu – jak vyplývá přímo z odůvodnění tohoto rozhodnutí – vydáno po řízení provedeném podle dosavadních předpisů (tj. podle o. s. ř.) a odvolací soud v tomto smyslu nepochybil, neboť rozsudek soudu prvního stupně, který byl napaden řádným opravným prostředkem, byl vydán již dne 27. 1. 1999. Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních předpisů mimo jiné znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR uveřejněné pod číslem 70/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2 věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 159 o. s. ř. je v právní moci rozsudek, který byl doručen, a který nelze napadnout odvoláním.

V posuzovaném případě bylo zjištěno, že jak zástupkyni žalobce, JUDr. A. V., advokátce se sídlem ve F., Z. 349, tak i zástupci žalovaného, Mgr. Ing. P. K., advokátu se sídlem v O., N. S. 39, bylo usnesení odvolacího soudu doručeno shodně dne 18. 2. 2004 a tímto dnem tak nabylo právní moci. Lhůta k podání dovolání uplynula ve čtvrtek 18. 3. 2004. Dovolání žalovaného proti usnesení odvolacího soudu bylo předáno k poštovnímu doručení jako doporučená zásilka R 013251 u pošty O. 9 dne 14. 4. 2004.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4 věty první a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. – aniž byl dovolací soud oprávněn se jím blíže zabývat – odmítnuto.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy v dovolacím řízení neúspěšný žalovaný nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobci náklady v souvislosti s tímto řízením nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. ledna 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru