Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 472/2001Usnesení NS ze dne 20.08.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.472.2001.1

přidejte vlastní popisek

33 Odo 472/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J.V., proti žalované M.B., o zaplacení 31.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 11 C 114/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. listopadu 2000, čj. 19 Co 97/2000-64 a usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. listopadu 2000, čj. 19 Co 322/2000-70, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 23. listopadu 2000, č.j. 19 Co 97/2000-64 zrušil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I., pokud jím bylo žalované uloženo zaplatit žalobci 5.550,- Kč s příslušenstvím a řízení v tomto rozsahu zastavil. Ve zbývajícím rozsahu, pokud jím bylo uloženo žalované zaplatit žalobci částku 23.950,- Kč s příslušenstvím, včetně výroku o náhradě nákladů řízení, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. listopadu 2000, čj. 19 Co 322/2000-70 změnil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 19. ledna 2000, čj. 11 C 114/99-37, tak, že žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Okresního soudu v Ústí nad Orlicí poplatek z odvolání ve výši 1.180,- Kč.

Písemným podáním ze dne 10. 2. 2001, které bylo žalovanou osobně podáno Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí dne 14. 2. 2001, a podáním ze dne 15. 3. 2001, které došlo soudu prvního stupně dne 16. 3. 2001, žádala, aby o soudním poplatku a rovněž ve věci samé rozhodl „vyšší soud v Brně\".

Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 26. března 2001, čj. 11 C 114/99-82, doručeným žalované náhradím způsobem (srov. doručenka u č.l. 84 spisu) vyzval žalovanou, aby odstranila vady svých podání a zvolila si právního zástupce a byla poučena o tom, že nebude-li její podání opraveno ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení této výzvy, soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka však opravené a advokátem sepsané dovolání nepředložila.

Podle ustanovení bodu 17 hlavy I. části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 - dále jen „o. s. ř.\").

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec, který za něj jedná. Povinné zastoupení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, týkající se účastníka řízení (dovolatele), jejíž nedostatek sice lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí. Ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. rovněž stanoví požadavek sepisu dovolání advokátem jako zmocněncem dovolatele. Zvolí-li si dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného zastoupení nezbytné, aby zmocněnec dovolatele již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popřípadě sdělil soudu, že se s podáním, které učinil dovolatel, se sám ztotožňuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že dovolateka výzvě soudu, směřující k odstranění nedostatku advokátního zastoupení nevyhověla, ačkoliv byla s možnými následky své nečinnosti seznámena. Za tohoto stavu již nebyl důvod pro další úkony soudu směřující k odstranění vad podání a dovolacímu soudu nezbylo, než dovolací řízení podle ustanovení § 243c, § 103 a 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že žalobci náklady dovolacího řízení, k jejichž úhradě by byla jinak dovolatelka podle ust. § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 povinna, nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 20. srpna 2001

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru