Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 455/2001Usnesení NS ze dne 28.01.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.455.2001.1
Dotčené předpisy

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

33 Odo 455/2001-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně M. B., zastoupené JUDr. B. G., advokátem, proti žalované B. p., a. s., o zaplacení 14.732,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 21 C 1121/93, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2001 č. j. 10 Co 457/2001 - 61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

0 důvodnění:

Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 23. května 2001 č. j. 21 C 1121/93-55 vyzval žalobkyni, aby včas podané odvolání proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město č. j. 21 C 1121/93-49 doplnila ve lhůtě 7 dnů od doručení upřesněním v jakém rozsahu napadá rozhodnutí tímto opravným prostředkem, čeho se domáhá a zda ve svém podání navrhuje změnu žalobního návrhu s tím, aby uvedla znění žalobního petitu a důvody, pro které změnu žaloby navrhuje, případně zda navrhuje vydání doplňujícího rozsudku či vydání opravného usnesení. Současně byla žalobkyně poučena o nepřípustnosti odvolání proti tomuto usnesení.

Odvolání žalobkyně proti tomuto usnesení bylo usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2001 č. j. 10 Co 457/200-61 odmítnuto, neboť není podle ustanovení § 202 odst. 2 písm. o. s. ř. přípustné.

Proti usnesení podala žalobkyně dovolání, které odůvodnila tím, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení a má ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c/ občanského soudního řádu ve znění účinném od 1.1. 2001 /dále jen „o. s. ř.“/, po právní stránce zásadní význam. Namítá, že odvolání má všechny náležitosti podle § 205 o. s. ř. a pokud soud prvního stupně dospěl k opačnému závěru, nepoučil žalobkyni jakým způsobem je třeba provést opravu nebo doplnění podání. Přípustnost dovolání též dovozuje z § 239 odst. 3 o. s. ř.

Dovolání v dané věci není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku a usnesení ve věci samé. Pod pojmem věc sama se rozumí předmět, pro nějž se řízení vede, a jde-li o spor mezi účastníky, kteří jsou v postavení žalobce a žalovaný, je věcí samou nárok uplatněný žalobou, tj. zaplacení částky 14.732,90 Kč s příslušenstvím. Předmětným usnesením odvolacího soudu bylo odmítnuto odvolání proti usnesení okresního soudu, kterým byla žalobkyně vyzvána, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1). Nejde tedy o usnesení ve věci samé a dovolání v tomto případě není přípustné podle § 237 o. s. ř.

Podle § 239 o. s. ř. je dovolání přípustné proti nemeritorním usnesením odvolacího soudu, jímž bylo a) rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno, popřípadě věc byla postoupena orgánu do jehož pravomoci náleží, b) v průběhu odvolacího řízení rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle § 107 odst. 5, o vstupu do řízení místo dosavadního účastníka (§ 107a), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1) a o záměně, účastníka (§ 92 odst. 3) - ust. § 239 odst. 1 o. s. ř. Dovolání je rovněž přípustné proti usnesení odvolacího osudu, kterým bylo a) potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení podle § 104 odst. 1, b) potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o tom, kdo je procesním nástupcem účastníka, o zastavení řízení podle § 107 odst. 5, o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka (§ 107b), o přistoupení dalšího účastníka (§ 92 odst. 1), o záměně účastníka (§ 92 odst. 3) - § 239 odst. 2 o. s. ř. Podle § 239 odst. 3 o. s. ř. je též dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu (žaloby); to neplatí, jestliže byl odmítnut návrh na předběžné opatření (§ 75a). Dovolatelka namítá, že dovolání je přípustné podle § 239 odst. 3 o. s. ř. Z výše uvedeného však vyplývá, že takový případ v dané věci nenastal a dovolání v tomto případě není přípustné ani podle § 239 o. s. ř.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2002

JUDr. Kateřina Hornochová,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru