Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 403/2002Usnesení NS ze dne 21.08.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.403.2002.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. f) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně H., spol. s r. o., zastoupené, advokátkou, proti žalovanému R. K., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 88 395,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 304/97, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2002 č. j. 15 Co 367/2001 - 104, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2002 č. j. 15 Co 367/2001 - 104 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. ledna 2002 č. j. 15 Co 367/2001 - 104 odmítl jako opožděné odvolání žalovaného, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 5. listopadu 1999 č. j. 8 C 304/97 - 48, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni 88 396 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,05% denně za dobu od 21. 6. 1997 do zaplacení a náklady řízení ve výši 19 536 Kč. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu o opožděnosti odvolání. Namítá, že v období, kdy mu zásilka s rozsudkem soudu prvního stupně měla být doručována, se na adrese, na níž byl rozsudek doručován, nezdržoval. Soud vyšel pouze z provedeného důkazu výslechem svědkyně O. K., pracovnice Č. p., aniž vyzval dovolatele, aby navrhl důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení. Žalovaný navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) projednal věc podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. oprávněným subjektem (žalovaným) řádně zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a že jde o usnesení, proti kterému je podle § 238a odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání přípustné, shledal dovolání opodstatněným.

Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. lze rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání, avšak k vadám uvedeným v § 237 odst. 1 o. s. ř., a pokud je dovolání přípustné, i k vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud přihlédne, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Podle § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř. je dovolání přípustné a zároveň i důvodné, jestliže účastníku řízení byla postupem soudu odňata možnost jednat před soudem.

Postup soudu v občanském soudním řízení (včetně řízení odvolacího) je upraven tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků (§ 1 o. s. ř.) a aby ochrana práv byla rychlá a účinná (§ 6 o. s. ř.).

Občanský soudní řád poskytuje účastníkům řízení právo podat za stanovených podmínek odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně a požadovat, aby odvolací soud přezkoumal rozhodnutí soudu prvního stupně. Aniž by zkoumal věcnou stránku napadeného rozhodnutí, je odvolací soud povinen odvolání odmítnout v případech, které jsou uvedeny v § 218 odst. 1 písm. a) až c) o. s. ř.

Při zkoumání, zda jsou splněny předpoklady pro odmítnutí odvolání, vychází odvolací soud ze skutečností, vyplývajících z obsahu spisu, popřípadě zjištěných pomocí šetření, které provedl buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného. I když při zjišťování rozhodných skutečností pomocí šetření nejde o dokazování (dokazování se v řízení před soudem pojmově vztahuje jen k věci samé), soud při něm postupuje - zejména provádí-li výslech fyzických osob - přiměřeně podle § 122 a násl. o. s. ř. Účastníci proto mají právo zejména být při výslechu fyzických osob zaměřeném ke zjištění rozhodných skutečností (srov. § 122 odst. 2 o. s. ř.), klást otázky vyslýchaným osobám (srov. § 126 odst. 3 a § 131 odst. 2 o. s. ř.) a vyjádřit se k výsledkům provedeného šetření (srov. § 123 o. s. ř.).

K rozhodnutí o odmítnutí odvolání odvolací soud nemusí nařídit jednání /§ 214 odst. 2 písm. a) o. s. ř. /. To samozřejmě neznamená, že by účastníci mohli být zkráceni ve svých právech, které jim zákon dává při zjišťování skutečností významných pro rozhodnutí o odmítnutí odvolání; využití postupu podle § 214 odst. 2 písm. a) o. s. ř. tedy nesmí být na újmu práv, které občanský soudní řád účastníkům řízení poskytuje.

V posuzovaném případě odvolací soud odvolání žalovaného odmítl na základě skutečností vyplývajících z obsahu spisu (doručenky o doručení rozsudku soudu prvního stupně žalovanému prostřednictvím pošty) a zjištěných výslechem poštovní doručovatelky O. K. O. K. byla soudem prvního stupně - jak je zřejmé z obsahu spisu - vyslechnuta (soud prvního stupně výslech provedl na pokyn odvolacího soudu), aniž by účastníci řízení o takto prováděném šetření byli vyrozuměni a aniž by mohli realizovat své právo klást jí otázky. Soud prvního stupně a ani odvolací soud - dříve než bylo o odvolání žalovaného rozhodnuto - nedaly účastníkům řízení rovněž možnost vyjádřit se k výpovědi svědkyně a případně navrhnout doplnění dosud provedeného šetření. Žalovaný nebyl vyzván, aby ke svým tvrzením navrhl důkazy. Tímto postupem, z hlediska zachování postupu soudu určeného zákonem nesprávným, byla dovolateli odňata možnost jednat před soudem.

Protože řízení předcházející vydání napadeného usnesení je postiženo vadou uvedenou v § 237 odst. 1 písm. f) o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky usnesení odvolacího soudu podle § 243b odst. 1 a § 243bh odst. 2 o. s. ř. zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Podle § 243a odst. 3 o. s. ř. dovolací soud o dovolání rozhodl bez jednání.

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; v novém rozhodnutí o věci rozhodne odvolací soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d o. s. ř).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. srpna 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru