Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 39/2001Usnesení NS ze dne 27.02.2001

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2001:33.ODO.39.2001.1

přidejte vlastní popisek

33 Odo 39/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce A. O., proti žalované J. e., a.s., o 29,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 158/98, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. června 2000 č. j. 17 Co 292/2000 - 86, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 18. května 2000 č. j. 18 C 158/98 - 54, kterým Městský soud v Brně zastavil řízení o zaplacení částky 29,90 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení.

Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem, a Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. října 2000 č. j. 17 Co 521/2000 - 92 potvrdil usnesení Městského soudu v Brně ze dne 21. září 2000 č. j. 18 C 158/98 - 88, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely dovolacího řízení, soud prvního stupně usnesením ze dne 4. prosince 2000 č. j. 18 C 158/98 - 94, doručeným dne 14. prosince 2000 (srov. doručenku 94 p.v.), vyzval dovolatele, aby nedostatek povinného zastoupení do 15 dnů odstranil (předložením plné moci advokáta, nemá-li sám právnické vzdělání).

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 - dále jen "o. s. ř.").

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být i dovolání sepsáno advokátem (§ 241 odst. 2, věta druhá o. s. ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4, věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2001

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru