Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 277/2004Usnesení NS ze dne 06.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:33.ODO.277.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 277/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Vladimíra Velenského ve věci žalobkyně Mgr. J. M., zastoupené, advokátem, proti žalovanému J. T., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 120.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 162/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2003, č.j. 12 Co 367/2003-146, 12 Co 368/2003-146, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 3. března 2003, č.j. 10 Co 162/2001-114, ve znění opravných usnesení ze dne 10. března 2003, č.j. 10 C 162/2001-123, a ze dne 21. května 2003, č.j. 10 C 162/2001-132, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 120.000,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 5. května 2001 do zaplacení, vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. ledna 2002, č.j. 12 Co 367/2003-146, 12 Co 368/2003-146, rozsudek soudu prvního stupně ve znění opravných usnesení ve výroku o věci samé potvrdil a ve výroku o nákladech řízení změnil pouze tak, že tyto náklady činí 50.175,- Kč; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž vyjádřil svůj nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a podrobně rozvedl důvody tohoto nesouhlasu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání žalovaného nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle ustanovení § 241 o.s.ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo 21a anebo 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští a mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení (jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 o.s.ř. jedná), který se rozhodl dovolání uplatnit, měl právnické vzdělání nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (advokátem, notářem), jestliže sám nebo jeho zaměstnanec (člen) takového vzdělání nedosáhl, a aby takováto osoba dovolání sepsala.

V posuzovaném případě podal žalovaný proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, a přestože byl v řízení zastoupen advokátem na základě plné moci ze dne 27. 3. 2002 obsahující zmocnění rovněž k podávání opravných prostředků, nebylo dovolání sepsáno advokátem (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.1999, sp.zn. 2 Cdon 68/97, publikované pod Rc 37/2000 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek). Nebylo rovněž prokázáno a ani tvrzeno, že by dovolatel sám měl právnické vzdělání. Dovolání navíc nesplňovalo požadavky stanovené § 241 o.s.ř., podle něhož v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá. Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 23. ledna 2004, č.j. 10 C 162/2001-174, dovolatele vyzval, aby do jednoho týdne od doručení výzvy odstranil jak nedostatek tzv. povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení, tak další vytčené vady dovolání, a zároveň jej poučil o právních důsledcích neuposlechnutí této výzvy; usnesení bylo žalovanému doručeno 2. 2. 2004. Přestože žalovaný na výzvu soudu reagoval sdělením, že dovolání sepíše jeho zástupce JUDr. V. F. do 15. 3. 2004, do konce lhůty stanovené soudem (tj. do 9. 2 2004), resp. do konce dovolací lhůty (tj. do 8. 3. 2004), vady dovolání neodstranil.

Z uvedeného vyplývá, že dovolatel především nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích nečinnosti včas nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o.s.ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalovaného – aniž se jím mohl blíže zabývat – podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu svých nákladů právo, a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2004.

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru