Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 228/2005Usnesení NS ze dne 16.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:33.ODO.228.2005.1

přidejte vlastní popisek

33 Odo 228/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a Víta Jakšiče ve věci žalobců

a) J. H. a b) J. H., proti žalovaným 1) K. Š. a 2) Š. Š., o zaplacení daně z převodu nemovitostí a penále, vedené

u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 65/2004, o dovolání žalobců

proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. června 2004, č. j. 14 Co 286/2004-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 25. června 2004, č. j. 14 Co 286/2004-12, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 15. dubna 2004,

č. j. 11 C 65/2004-5, jímž byla odmítnuta žaloba o „zaplacení daně z převodu nemovitosti

a vzniklého penále za převod bytu“ a jímž bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání, v němž specifikovali žalobou uplatněné nároky a požádali Nejvyšší soud o kladné a rychlé vyřízení žaloby.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými – účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Jsou-li dovolateli – jako v projednávané věci – fyzické osoby, musí být (nemají-li právnické vzdělání) zastoupeny advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž

se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo,

že by sami měli právnické vzdělání, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. 10. 2004, č. j. 11 C 65/2004-20, vyzváni, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně byli poučeni, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, přitom se jim dostalo rovněž poučení ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. Usnesení s výzvou bylo oběma dovolatelům doručeno dne 3. 11. 2004. Na výzvu reagovali dovolatelé žádostí o přiznání osvobození od zaplacení soudního poplatku a o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu, kterou doložili potvrzením o svých osobních majetkových

a výdělkových poměrech. Usnesením ze dne 18. 11. 2004, č. j. 11 C 65/2004-45, soud prvního stupně žádost žalobců o osvobození od placení soudních poplatků zamítl jako nedůvodnou; toto usnesení bylo oběma žalobcům doručeno 24. 11. 2004. Usnesením ze dne 6. 1. 2005,

č. j. 11 C 65/2004-48, soud prvního stupně zamítl žádost žalobců o ustanovení advokáta

pro dovolací řízení; toto usnesení bylo žalobci J. H. doručeno dne

25. 1. 2005, žalobkyni J. H. dne 11. 1. 2005. Z obsahu spisu, který byl předložen Nejvyššímu soudu ČR dne 23. 2. 2005, nevyplývá, že by dovolatelé doložili, že jsou zastoupeni advokátem, příp. že sami mají právnické vzdělání.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalovaným v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měli jinak právo proti žalobcům, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. března 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru