Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 129/2002Usnesení NS ze dne 20.03.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:33.ODO.129.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Odo 129/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce J. D., proti žalovanému J., o. a v. d. H., zastoupenému advokátem, o vydání bezdůvodného obohacení a o splnění závazku z kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 3 C 35/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. října 2001, č.j. 23 Co 273/2001, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Havlíčkově Brodě usnesením ze dne 2. srpna 2001 č.j. 3 C 35/2000-52 připustil, aby do řízení na straně žalované jako další účastník řízení vstoupilo F. ř. v H.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 25. října 2001 č.j. 23 Co 273/2001-62 změnil usnesení soudu prvního stupně ta, že se nepřipouští, aby na straně žalované jako další účastník řízení vstoupilo F. ř. v H.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání (nesprávně označené jako „odvolání proti usnesení 23 Co 273/2001-62“), v němž nesouhlasí s postupem odvolacího soudu a připomíná, že jeho návrh na přistoupení F. ř. v H. do řízení ze dne 15. 5. 2001 je již jeho v pořadí druhým podáním. Prvý obsahem shodný návrh učinil žalobce již 24. 8. 2000, tedy „před účinností a platností zákona č. 219/2000 Sb.“.

Protože žalobce nebyl již v době podání dovolání zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že on sám má právnické vzdělání (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), Okresní soud v Havlíčkově Brodě jej usnesením ze dne 10. ledna 2002, č.j. 3 C 35/2000-66, které žalobce převzal 22. ledna 2002, upozornil mimo jiné na skutečnost, že dovolatel musí být podle § 241 o. s. ř. v dovolacím řízení zastoupen advokátem, který též dovolání sepíše; zároveň jej poučil o právních následcích neuposlechnutí výzvy zvolit si zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podat řádné dovolání, které by splňovalo náležitosti stanovené pro takové podání. Žalobce výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného zastoupení advokátem (stejně jako ostatní vytýkané nedostatky dovolání) neodstranil.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnou pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i náročnost na formální náležitosti takového podání, odůvodňují požadavek stanovený v ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní služby (advokátem), jestliže nemá právnického vzdělání sám. Výjimky z tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení shora citované ustanovení nepřipouští.

Povinné zastoupení advokátem je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle ustanovení § 103 o. s. ř. (§ 243c o. s. a.) soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může jednat ve věci – podmínky řízení.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatel ani na výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem a sám nemá právnické vzdělání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 4 věty první, § 254 odst. 1, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., za situace, kdy žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomu usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 20. března 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru