Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Odo 1037/2006Usnesení NS ze dne 29.08.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:33.ODO.1037.2006.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

33 Odo 1037/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce T. výrobního družstva, proti žalovanému J. H., o vydání věci a o vydání bezdůvodného obohacení, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 71/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. března 2006, č. j. 25 Co 601/2005-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 1. března 2006, č. j. 25 Co 601/2005-78, potvrdil Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudek Okresního soudu v Jičíně (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 24. srpna 2005, č. j. 7 C 71/2004-45, ve výrocích, jimiž byla žalovanému uložena povinnost vydat žalobci blíže specifikovaný valníkový návěs a zaplatit mu částku 565.694,- Kč, vše do tří dnů od právní moci rozsudku, a rozhodnuto o nákladech řízení. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání. Jelikož toto dovolání nebylo sepsáno advokátem, nebyla předložena plná moc advokáta pro dovolací řízení a žalovaný nedokládal ani netvrdil, že má sám právnické vzdělání, vyzval ho soud prvního stupně usnesením ze dne 15. května 2006, č. j. 7 C 71/2004-89, k odstranění tohoto nedostatku ve lhůtě 2 týdnů od doručení uvedeného usnesení. Zároveň ho poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy. Na uvedené usnesení, které mu bylo doručeno 15. 6. 2006, žalovaný nereagoval a nedostatek povinného zastoupení pro dovolací řízení neodstranil.

Podle § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle odst. 2 a 3 téhož ustanovení odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b OSŘ, která má právnické vzdělání, případně je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a OSŘ, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 OSŘ, která má právnické vzdělání. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu, kdy je dovolatelem fyzická osoba s právnickým vzděláním, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b anebo v § 26a odst. 3 OSŘ, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 OSŘ). Podle § 241b odst. 2 OSŘ není-li splněna podmínka uvedená v § 241 OSŘ, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 OSŘ. Podle posledně uvedeného ustanovení (týkajícího se jinak postupu soudu při zkoumání podmínek řízení) jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Jak už bylo uvedeno, žalovaný, který je fyzickou osobou, takže se na něho nevztahují ustanovení § 21, § 21a, § 21b a § 26a odst. 3 OSŘ, netvrdí a nedokládá, že má právnické vzdělání. Proto platí, že musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem či notářem a že jeho dovolání musí být advokátem či notářem též sepsáno. Soud prvního stupně ho tedy správně vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení. Jestliže se ovšem tento nedostatek nepodařilo ve stanovené lhůtě odstranit, ač byl žalovaný o důsledcích své nečinnosti v tomto směru poučen, nezbylo dovolacímu soudu, než podle shora citovaných ustanovení řízení o jeho dovolání zastavit.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, když žalobci, kterému by právo na náhradu nákladů podle § 146 odst. 2 věty prvé OSŘ náleželo, v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. srpna 2006

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru