Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 98/2013Usnesení NS ze dne 23.05.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.98.2013.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

§ 12 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 98/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Z. Š., zastoupeného JUDr. Hanou Kadlecovou, advokátkou se sídlem Praha, Vršovická 927/56, proti žalovanému J. Š., zastoupenému JUDr. Petrem Pustinou, advokátem se sídlem Říčany, Olivova 116/7, o zrušení vyživovací povinnosti, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 21 C 58/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 21 C 58/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 17. 4. 2012 podanou u Okresního soudu Praha-východ domáhá zrušení vyživovací povinnosti k žalovanému. Usnesením ze dne 9. května 2012, č. j. 5 C 106/2012-13, Okresní soud Praha-východ vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Jihlavě jako soudu místně příslušnému s odůvodněním, že žalovaný má od dubna 2011 bydliště v Jihlavě.

Okresní soud v Jihlavě předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem žalovaného ze dne 4. 2. 2013, aby věc byla z důvodu vhodnosti delegována Okresnímu soudu Praha-východ (§ 12 odst. 3 o. s. ř.). Návrh odůvodnil tím, že v obvodu Okresního soudu v Jihlavě se zdržoval pouze přechodně, a že se dlouhodobě zdržuje v obvodu Okresního soudu Praha-východ ve V. (s úmyslem se zde zdržovat i v budoucnu). Řízení u Okresního soudu v Jihlavě by nejen pro něj, ale i pro žalobce, znamenalo zvýšenou ekonomickou zátěž. Žalobce podáním ze dne 13. 3. 2013 soudu sdělil, že s návrhem žalovaného, který není odůvodněn žádnými vážnými důvody, nesouhlasí. Má za to, že žalovaný jím sleduje pouze průtahy v řízení.

Podle § 12 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti (odst. 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3).

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, projednal návrh na přikázání věci a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci jinému soudu.

Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.

Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde však, jak již bylo uvedeno výše, zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně a jen ze závažných důvodů, kdy důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Delegací nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V daném případě z obsahu spisu vyplývá, že účastníci učinili řadu podání (vyjádření k věci) a že příslušný Okresní soud v Jihlavě dosud žádné dokazování neprováděl; ústní jednání nařízené u tohoto soudu na den 25. 2. 2013 bylo odročeno z důvodu podání návrhu na delegaci věci žalovaným. Ze zpráv TRIVIS-Střední školy veřejnoprávní Jihlava, s. r. o. ze dne 4. 9. 2012 a TRIVIS-Střední školy veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. ze dne 29. 1. 2013 se podává, že žalovaný byl studentem střední školy v Jihlavě od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, kdy požádal o přestup do Prahy, kde studuje druhý ročník uvedené školy.

S přihlédnutím k ekonomickým aspektům (ani jeden z účastníků nemá bydliště v obvodu Okresního soudu v Jihlavě) a zásadě hospodárnosti řízení (příslušný soud dosud neprovedl žádné dokazování, takže s delegací věci k navrhovanému soudu nemůže být spojena obava z prodlužování řízení a oddalování rozhodnutí věci) Nejvyšší soud dospěl k závěru, že podmínky pro výjimečný postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou v posuzovaném případě splněny. Nepominul přitom negativní stanovisko žalobce; to však nemohlo převážit nad ostatními hledisky, jestliže delegováním věci k Okresnímu soudu Praha-východ se postavení žalobce neztíží.

Nejvyšší soud České republiky proto vyhověl návrhu žalovaného, aby věc byla podle § 12 odst. 2 o. s.ř. přikázána Okresnímu soudu Praha-východ, u něhož je předpoklad, že ji projedná a rozhodne rychleji a hospodárněji.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. května 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru