Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 89/2021Usnesení NS ze dne 29.03.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.ND.89.2021.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 89/2021-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2 (identifikační číslo 257 88 001), zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému J. – N. B., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 716/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 36 EXE 716/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem v Plzni, Palackého nám. 28, podal 19. 11. 2020 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu – rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu – odboru pro oblast Praha, ze dne 25. 8. 2020, č. j. ČTÚ-6 538/2020-631/VII. vyř. - FiV.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14. 12. 2020, č. j. 36 EXE 716/2020-14, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný má v exekučním návrhu uvedenou adresu XY. Lustrací v informačním systému základních registrů však bylo zjištěno, že od 29. 1. 2019 do 2. 2. 2020 měl hlášenu adresu XY. Dotazem na Ředitelství služby cizinecké policie bylo zjištěno, že povinný neměl povolen na území České republiky žádný druh pobytu. Pobyt za účelem zaměstnanecké karty skončil dne 2. 2. 2020. Poslední hlášená adresa pobytu byla XY, od 17. 1. 2019 do 2. 2. 2020 měl doručovací adresu XY.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 3. 2021

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru