Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 58/2019Usnesení NS ze dne 30.04.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.ND.58.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 58/2019-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Fakultní nemocnice v Motole se sídlem v Praze 5, V Úvalu 84, identifikační číslo 00064203, proti povinnému V. D., narozenému XY, naposledy bytem v XY, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4082/2018, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 73 EXE 4082/2018, projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha-východ, doručil 26. 10. 2018 Okresnímu soudu v Ústí nad Labem žádost o vydání pověření k nařízení a provedení exekuce k vymožení pohledávky oprávněné podle rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 4. 2012, č. j. 33 C 552/2009-78, ve výši 71.655,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 20. 12. 2018, č. j. 73 EXE 4082/2018-21, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) předloží Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak poté, co zjistil, že povinný V. D., ukrajinský státní příslušník, je fyzickou osobou, která nemá místo trvalého pobytu na území České republiky ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizinců a jíž skončilo povolení k pobytu na území České republiky dne 9. 7. 2010 na adrese XY.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření [srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Ústí nad Labem (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru