Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 568/2020Usnesení NS ze dne 23.02.2021

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.ND.568.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 568/2020-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Univerzity Karlovy, se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 560/5 (identifikační číslo osoby 002 16 208), proti povinné E. D., naposledy bytem XY, o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky 52.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2470/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 2470/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem v Praze 3, Milešovská 1326/4, podal Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a o nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 52.000,- Kč.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 20. 10. 2020, č. j. 65 EXE 2470/2020-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, neboť podle zprávy Ředitelství služby cizinecké policie povinná nikdy neměla na území České republiky povolen žádný druh pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky; pouze v období od 9. 11. 2019 do 10. 11. 2019 byla přihlášena k ubytování na adrese XY.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinné, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinná, která nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci; existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013). Povinná je občankou Slovenské republiky, nikdy neměla povolení k žádnému druhu pobytu na území České republiky, avšak během studia u oprávněné udávala svou adresu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5 (konkrétně Praha 5, Braunova 2536/2).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 2. 2021

JUDr. Ivana Zlatohlávková

podepsánoJUDr. Václavem Dudou

za nepřítomnou předsedkyni senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru