Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 438/2020Usnesení NS ze dne 21.10.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.438.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 438/2020-27

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné innogy Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, identifikační číslo osoby 499 03 209, zastoupené Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, proti povinné E. M., bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8968/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 8968/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Oprávněná se domáhá exekučním návrhem podaným u Mgr. Davida Vybírala, LL.M., soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6, se sídlem v Praze 6, Vítězné náměstí 10/829, vymožení pohledávky ve výši 26.648,03 Kč s příslušenstvím, jejíž zaplacení ukládá povinné vykonatelný rozsudek Okresního soudu v Chomutově ze dne 10. 1. 2020, č. j. 16 C 238/2019-41. Soudní exekutor požádal dne 2. 6. 2020 Okresní soud v Chomutově o pověření a nařízení exekuce.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 24. 8. 2020, č. j. 26 EXE 8968/2020-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť z výpisu z centrální evidence obyvatel i z lustrace informačního seznamu základních registrů bylo zjištěno, že povinná nemá v České republice povolen žádný druh pobytu. Povinná se zdržovala na adrese XY.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinné, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinná, která nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013). Nejvyšší soud přihlédl i k tomu, že v obvodu tohoto soudu se nacházela adresa posledního známého pobytu povinné, a že tento soud vydal v dané věci exekuční titul.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 10. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru