Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 436/2020Usnesení NS ze dne 29.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.436.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 436/2020-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné InvestCapital Ltd., se sídlem v SGN 1612 San Gwann, The Hub, Suite E101, Triq Sant´Andrija, Maltská republika (registrační číslo C 62911), zastoupené JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 280/23, proti povinnému P. Č., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 907/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 907/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.

Odůvodnění:

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, podal 13. 8. 2020 Okresnímu soudu v Blansku žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu - rozsudku Okresního soudu v Blansku ze dne 21. 5. 2020, č.j. 3 C 12/2020-37.

Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 19. 8. 2020, č.j. 9 EXE 907/2020-18, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Z výpisu z centrální evidence obyvatel ani z lustrace informačního seznamu základních registrů okresní soud nezjistil, že by povinný na území České republiky měl (a to ani v době zahájení exekučního řízení) místo pobytu.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru