Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 435/2020Usnesení NS ze dne 27.10.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.435.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 435/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2 (identifikační číslo osoby 257 88 001), zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, proti povinnému K. U., posledně bytem XY, o zaplacení 1.818,33 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1914/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1914/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město, se sídlem v Plzni, Palackého nám. 28, podal dne 10. 8. 2020 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu – rozhodnutí ČTÚ – odboru pro východočeskou oblast, č. j. ČTÚ-81 479/2016-636/IX.vyř.-NoL ze dne 9. 3. 2017.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 13. 8. 2020, č. j. 14 EXE 1914/2020-21, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že povinný neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců, ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona a jeho pobyt na adrese XY byl ukončen dne 31. 8. 2016. Případný majetek povinného v obvodu Prahy 5 není znám.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Toto ustanovení se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.)

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (ke zjišťování existence majetku povinného srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru