Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 428/2019Usnesení NS ze dne 28.11.2019

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.ND.428.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Nd 428/2019-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Generali Pojišťovna, a. s. se sídlem v Praze 2, Bělehradská 299/132, identifikační číslo 61859869, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, proti povinnému P. D., narozenému XY, naposledy bytem XY, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2281/2019, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2281/2019, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Exekučním návrhem ze dne 31. 7. 2019 se oprávněná prostřednictvím soudního exekutora Exekutorského úřadu v Praze 8 Mgr. Pavla Preuse domáhala vůči povinnému u Obvodního soudu pro Prahu 5 exekučního vymožení své pohledávky v částce 4.224,- Kč s příslušenstvím na základě vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. 6. 2019, č. j. 31 C 74/2019-57, a jmenovaného exekutora pověřila provedením exekuce podle § 43 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 9. 8. 2019, č. j. 14 EXE 2281/2019-12, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „o. s. ř.“) předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Učinil tak po konstatování, že ač má povinný v exekučním návrhu uvedenou adresu XY, zjistil, že neprochází registrem obyvatel, registrem cizinecké policie pro pobyt cizinců ani registrem osob podnikajících podle živnostenského zákona. Podle registru ISZR měl v České republice poslední pobyt na adrese XY, který byl ukončen k datu 31. 5. 2013, a pro doručení exekučního titulu mu byl ustanoven opatrovník; soudu není znám ani majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 105 odst. 1 o. s. ř. soud zkoumá místní příslušnost před tím, než začne jednat o věci samé. Příslušnost se určuje podle okolností, které jsou tu v době zahájení řízení a trvá až do jeho skončení. Zkoumání místní příslušnosti se tedy soustřeďuje jen na začátek řízení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. [srov. § 45 odst. 2 věta první a věta třetí zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád)].

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Nejvyšší soud po předložení věci Obvodním soudem pro Prahu 5 (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru