Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 419/2012Usnesení NS ze dne 30.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.ND.419.2012.1
Dotčené předpisy

§ 14 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 419/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně TEMPLUM Mercis s. r. o se sídlem Stachy, Benešova Hora 53, identifikační číslo: 251 92 086, proti žalovanému JUDr. J. C., správci konkursní podstaty dlužníka Ing. P. Ch., podnikajícího pod obchodní firmou Přemysl Chmelař - TEMPLUM, bytem Praha 5, Radlická 49, identifikační číslo: 124 96 391, o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 58 Cm 75/2011, o námitce podjatosti, takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. František Kučera, JUDr. Iva Novotná, JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. a Mgr. Luboš Dörfl nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cmo 64/2012.

Odůvodnění:

Žalobkyně se na Městský soud v Praze obrátila s podáním nadepsaným jako žaloba na „určení pravosti pravé, skutečné a existující pohledávky“. Za žalovaného v něm označila JUDr. J. C., konkursního správce dlužníka Ing. P. Ch. - TEMPLUM, bytem v Praze 5, Radlická 49, identifikační číslo: 124 96 391.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. října 2012, č. j. 58 Cm 75/2011-70-71, podání žalobkyně označené jako „ŽALOBA na URČENÍ PRAVOSTI pravé, skutečné a existující pohledávky“ ze dne 19. října 2011 odmítl (§ 43 odst. 2 o. s. ř.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Podáním ze dne 29. října 2012 vznesla žalobkyně námitku podjatosti všech soudců Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze, kterou odůvodnila mimo jiné tím, že ani u jednoho z těchto soudů „nejsou dány podmínky pro řádné, neovlivňované a zákonné rozhodování“, že „kriminalita a zástup kriminálníků…doposud působících v řadách MS či VS v Praze …nebyli zatím řádně a adekvátně stíháni a ovlivňují tedy nadále řízení, jichž se účastní ať již žalobkyně nebo pan Ing. P. Ch.…“ a že „soudci z řad MS i VS v Praze se aktivně zapojují do kriminality, která byla zjištěna a prokázána a podporují ji“.

Vrchní soud v Praze předložil spis nadřízenému Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu na vyloučení ve výroku tohoto usnesení uvedených soudců Vrchního soudu v Praze - členů senátu 15 Cmo, který je podle stávajícího rozvrhu práce tohoto soudu příslušný projednat a rozhodnout odvolání žalobkyně proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 11. října 2012, č. j. 58 Cm 75/2011-70-71.

Dotčení soudci JUDr. František Kučera, JUDr. Iva Novotná, JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. a Mgr. Luboš Dörfl se shodně vyjádřili, že nemají žádný poměr k projednávané věci, ani k účastníkům a nemají důvod pochybovat o své nepodjatosti ve sporu. Není jim známo, že by proti nim bylo vedeno trestní řízení.

Podle § 14 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti (odst. 1). Důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (odst. 4).

Podle § 15a o. s. ř. účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout (odst. 1 věta první). V námitce podjatosti musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán (odst. 3).

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě.

V projednávané věci se o případ vyloučení soudců podle § 14 odst. 1 o. s. ř. nejedná. Z obsahu spisu ani z vyjádření dotčených soudců, jejichž pravdivost nebyla ničím zpochybněna, nevyplývají žádné objektivní skutečnosti, jež by navozovaly pochybnosti o jejich nepodjatosti. Důvody uváděné žalobkyní jsou povšechné a neurčité, nelze je označit jinak než jako prezentaci subjektivních pocitů či úvah, které nejsou objektivně podloženy. K otázce podjatosti soudců se obecně vyjadřoval již nález Ústavního soudu České republiky, publikovaný ve svazku 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 65, v němž je dovozeno, že pro úsudek o porušení ústavních kautel chránících čistotu řízení před obecnými soudy jako výrazu zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod) není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení stěžovatele; rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního.

Protože v posuzované věci nebyly shledány zákonné předpoklady pro rozhodnutí o vyloučení uvedených soudců z projednávání a rozhodnutí věci ve smyslu § 14 odst. 1 o. s. ř., nebylo námitce podjatosti, kterou žalobkyně vznesla, vyhověno. K námitce podjatosti směřující proti dalším soudcům Vrchního soudu v Praze Nejvyšší soud nepřihlížel, neboť ta se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených v rozvrhu práce soudu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. ledna 2013

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru