Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 375/2017Usnesení NS ze dne 09.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.375.2017.1
Dotčené předpisy
§ 11 odst. 3 o. s. ř.|§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.

přidejte vlastní popisek

33 Nd 375/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2 (identifikační číslo 257 88 001), zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice 11/4, proti povinnému L. L., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1069/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1069/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář podal dne 14. 3. 2017 Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3.986,65 Kč.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 13. 4. 2017, č.j. 53 EXE 1069/2017-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne. Z provedeného šetření soud zjistil, že v exekučním návrhu je povinný označen bytem v K. u B., „B.“ Povinný však neprochází CEO ani registrem obyvatel. Nelze tedy zjistit trvalý pobyt povinného a v nalézacím řízení mu byl ustanoven opatrovník.

Na dotaz soudu Městský úřad v Kloboucích u Brna sdělil, že je u nich k trvalému pobytu hlášen L. L., a že do 20. 3. 2012 byl trvale hlášen na adrese K. u B., W. (nikoliv „B.“), od 20. 3. 2012 mu byla přidělena úřední adresa na ohlašovně Městského úřadu Klobouky u Brna, tj. nám. Míru 169/1.

Jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, vyslovil Okresní soud v Břeclavi svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Nejvyššímu soudu (§ 11 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný místo svého trvalého pobytu (popř. místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince). Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. listopadu 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru