Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 370/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.370.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 370/2020-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s., se sídlem v Praze, Letenská č. 121/8 (identifikační číslo osoby: 272 42 617), zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému J. K., bytem XY, o 16.761 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 927/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 25 EXE 927/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti.

Odůvodnění:

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, podal dne 25. 5. 2020 Okresnímu soudu v Uherském Hradišti žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu - rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 12. 12. 2019, č. j. 2 C 106/2019-50.

Okresní soud v Uherském Hradišti usnesením ze dne 25. 6. 2020, č. j. 25 EXE 927/2020-18, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Šetřením Okresního soudu v Uherském Hradišti bylo zjištěno, že povinný nemá hlášen pobyt na území České republiky a oprávněná neuvedla místo v České republice, kde by povinný mohl mít majetek. Skutečnost, zda má povinný exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (ke zjišťování existence majetku povinného srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Toto ustanovení se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.)

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Uherském Hradišti, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru