Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 37/2017Usnesení NS ze dne 23.03.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.37.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 1624/17 ze dne 20.06.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek


přidejte vlastní popisek

33 Nd 37/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, se sídlem v Opavě, Rybí trh 185/16, zastoupené JUDr. Ondřejem Rathouským, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti žalovaným 1) České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42 (identifikační číslo 697 97 111), a 2) D. T., zastoupenému Mgr. Josefem Tobiáškem, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, Pod Bezručovým vrchem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 231/2015, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 231/2015 se Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nepřikazuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označené věci žalobkyně podáním, došlým Okresnímu soudu v Bruntále dne 24. 11. 2016, navrhla, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Návrh odůvodnila tím, že její právní zástupce – stejně jako další účastníci řízení – má sídlo v Praze; přikázání věci pražskému soudu by kromě finančních úspor vedlo k hospodárnějšímu, rychlejšímu a efektivnějšímu vedení daného sporu.

První žalovaná s návrhem na přikázání věci jinému soudu nesouhlasila s odůvodněním, že tvrzení žalobkyně ohledně sídel většiny účastníků v Praze je nepravdivé. Samotná žalobkyně sídlí v O., druhý žalovaný bydlí ve M. A., a pokud jde o ni, má sídlo v P., ale na základě dohody za ni v dané věci jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště v Ostravě. Důvodem pro změnu zákonného soudce nemůže být okolnost, že v obvodu místně příslušného soudu nemá sídlo právní zástupce účastníka.

S přikázáním věci soudu určenému žalobkyní nesouhlasil ve svém podání ze dne 19. 1. 2017 ani druhý žalovaný.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V daném případě (určení vlastnického práva k nemovitostem) je podle § 88 písm. b/ o.s.ř. dána výlučná místní příslušnost Okresního soudu v Bruntále, jelikož v jeho obvodu jsou nemovité věci, které jsou předmětem tohoto řízení (resp. právo k nim). Přikázání věci jinému soudu není v těchto věcech sice vyloučeno, ale je třeba se vypořádat s důvody úpravy této výlučné příslušnosti.

V projednávaném případě výjimečné okolnosti, které by odůvodňovaly přikázání věci jinému soudu, nejsou dány (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2017, sp. zn. 33 Nd 38/2017). Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 12 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru