Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 353/2019Usnesení NS ze dne 09.10.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.ND.353.2019.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 353/2019-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo osoby 25788001, proti povinnému P. B., narozenému XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 8601/2019, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 EXE 8601/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis podal dne 30. 4. 2019 Okresnímu soudu v Chomutově žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 31. 1. 2019, č. j. ČTÚ-30 533/2018-635/IX. vyř.- HáL, ve výši 11 610,17 Kč.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 9. 7. 2019, č. j. 11 EXE 8601/2019-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný je fyzickou osobou, která není občanem České republiky a podle sdělení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 20. 5. 2019 nemá na území České republiky upravený pobyt.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyplývá, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a tento soud již provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 10. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru