Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 326/2018Usnesení NS ze dne 24.10.2018

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:33.ND.326.2018.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 326/2018-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněného: město Rakovník, se sídlem městského úřadu v Rakovníku, Husovo náměstí 27, zastoupené Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem se sídlem Plzeň, Lochotínská 1108/18, proti povinnému: E. N. W., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2549/2018, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2549/2018 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek podal dne 31. 8. 2018 Okresnímu soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle rozhodnutí Městského úřadu Rakovník ze dne 25. 9. 2014, č. j. MURA/47480/2014, a ze dne 22. 5. 2017, č. j. MURA/27952/2017, ve výši 5 400 Kč.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 14. 9. 2018, č. j. 24 EXE 2549-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinný je fyzickou osobou, která nemá na území České republiky ani místo trvalého pobytu ani místo pobytu podle druhu pobytu cizince. Jde o státního příslušníka Nizozemska, který byl k pobytu na území České republiky přihlášen od 1. 12. 2009 do 30. 11. 2010 na adrese.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, plyne, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného a rozhoduje-li Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., určí místně příslušný exekuční soud podle zásady hospodárnosti.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku, u něhož bylo řízení zahájeno, a tento soud již provedl prvotní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 10. 2018

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru