Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 309/2020Usnesení NS ze dne 20.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.309.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 309/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8 (identifikační číslo 272 42 617), proti povinnému D, S., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1103/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi sp. zn. 53 EXE 1103/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:

JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem v Brně, Veveří 2216/125, podal 26. 5. 2020 Okresnímu soudu v Břeclavi žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu - rozsudku Okresního soudu v Břeclavi ze dne 28. 11. 2018, č. j. 11 C 167/2018-39.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. 6. 2020, č. j. 53 EXE 1103/2020-23, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Při zjišťování pobytu povinného soud zjistil, že není registrován v centrální evidenci obyvatel ani v informačním systému základních registrů, a že nemá na území České republiky žádný platný druh pobytu.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 8. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru