Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 307/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.307.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 307/2020-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 272 42 617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému O. Š., bytem XY, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 732/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 EXE 732/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.

Odůvodnění:

Exekutor požádal dne 1. 6. 2020 Okresní soud v Blansku o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Blansku usnesením ze dne 9. 6. 2020, č. j. 9 EXE 732/2020-13, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť z výpisu z centrální evidence obyvatel i z lustrace informačního seznamu základních registrů bylo zjištěno, že povinný nemá v České republice trvalý pobyt ani pobyt cizince. Soudu není známo, kde se nachází majetek povinného.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru