Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 306/2015Usnesení NS ze dne 29.10.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2015:33.ND.306.2015.1
Dotčené předpisy

čl. 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 306/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, identifikační číslo 411 97 518, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, proti povinnému N. H. D., t. č. neznámého pobytu, o zaplacení částky 10.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chomutově, sp. zn. 26 EXE 12387/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 12387/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Martin Svoboda, Exekutorský úřad Teplice, se sídlem v Teplicích, Husitská 692/3, požádal dne 1. 6. 2015 Okresní soud v Chomutově o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 10.000,- Kč.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 21. srpna 2015, č. j. 26 EXE 12387/2015-29, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti soudu I. stupně“. Dospěl k závěru, že místní příslušnost exekučního soudu nelze (...) určit, neboť povinný, který není státním občanem České republiky, měl povolen pobyt na jejím území do 8. 5. 2001, jeho současné místo pobytu není známo a oprávněná očekává, že jeho majetkové poměry prověří exekutor. Proto věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávek oprávněné za povinným ve výši 5.000,- Kč a 5.000,- Kč. Exekučními tituly jsou vykonatelné platební výměry Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 1. prosince 2000, č. 1340004368, a ze dne 7. prosince 2001, č. 1340101859.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti rozhodl tak, že věc projedná a rozhodne ten soud, v jehož obvodu měl povinný poslední známé bydliště.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru