Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 305/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
Exekuce
Cizinci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.305.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 305/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy v exekuční věci oprávněné Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, identifikační číslo 257 88 001, zastoupené Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice 11/4, proti povinnému R. I., o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6904/2017, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6904/2017 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad pro Prahu 10, se sídlem v Praze 10, Na Plískavě 1525/2, podal Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření a o nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 3.867,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 18. července 2017, č. j. 31 EXE 6904/2017-16, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Dospěl závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť dotazem na Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, zjistil, že povinný je státním příslušníkem Ukrajiny a současné místo jeho pobytu není známé. V období od 14. 8. 2009 do 13. 8. 2011 mu byl povolen pobyt v České republice za účelem účasti v právnické osobě, jehož platnost vypršela; v tomto období měl ohlášené místo pobytu na adrese R. n. L..

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Povinný je občanem Ukrajiny, jeho povolení k pobytu za účelem účasti v právnické osobě na území České republiky skončilo 13. 8. 2011, přičemž poslední známá adresa jeho pobytu v České republice se nacházela v obvodu Okresního soudu v Litoměřicích.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. září 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru