Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 249/2020Usnesení NS ze dne 24.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.249.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 249/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné Joe Black s.r.o., se sídlem v Dubu nad Moravou, Tučapy 444 (identifikační číslo 259 02 199), zastoupené Mgr. Lucií Dufkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Legionářská 1319/10, proti povinnému S. S., naposled bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1010/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 65 EXE 1010/2020 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha podal dne 4. 4. 2020 Obvodnímu soudu pro Prahu 5 žádost o pověření a nařízení exekuce proti povinnému k vymožení pohledávky v celkové výši 4.800 Kč s příslušenstvím na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 14. 1. 2020, č.j. 25 C 357/2019-51.

Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 4. 5. 2020, č.j. 65 EXE 1010/2020-24, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle zjištění soudu povinný není veden v registru obyvatel ani v registru cizinecké policie pro pobyt cizinců, v České republice byl přihlášen k ubytování na adrese XY, a to od 9. 8. 2018 do 10. 8. 2019. V registru osob podnikajících podle živnostenského zákona není veden a soudu není znám ani případný majetek povinného umístěný v jeho obvodu.

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z provedeného šetření vyplývá, že v současné době povinný v České republice nemá místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi není známo ani místo, kde má povinný majetek. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. tak, že místně příslušným soudem určil Obvodní soud pro Prahu 5, u něhož bylo řízení zahájeno.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo případně až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 6. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru