Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 179/2020Usnesení NS ze dne 23.06.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.179.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 179/2020-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci oprávněné Nadu a.s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63 (identifikační číslo 080 84 408), zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Bouškova 792, proti povinnému I. A., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 14 EXE 86/2020, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 14 EXE 86/2020 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.

Odůvodnění:

JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem v Přerově, Komenského 38, podal 17. 1. 2020 Okresnímu soudu v Jihlavě žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky podle exekučního titulu - elektronického platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 14. 11. 2019, č. j. EPR 217190/2019-11.

Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 8. 4. 2020, č. j. 14 EXE 86/2020-27, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který okresní soud věc projedná a rozhodne.

Při zjišťování pobytu povinného soud zjistil, že je evidován jako zaměstnanec u společnosti ManpowerGroup s.r.o., se sídlem v Praze, Na Florenci 2116/15, které jako svou doručovací adresu uvedl XY. Jedná se však o adresu XY, ohlašovny obyvatel, kde se povinný nezdržuje ani zdržovat nemůže. Ohledně adresy uvedené oprávněnou v exekučním návrhu soud zjistil, že jde o ubytovnu, ze které se povinný odstěhoval a vrátil se zpět do vlasti. Dotazem na Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Kraje Vysočina, soud zjistil, že povinný není veden v evidenci cizinců.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince; není-li tomu tak, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb.).

Podle usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013, „[s]kutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.“ Zjišťování existence majetku povinného exekučním soudem ještě před nařízením exekuce a pověřením exekutora by podle názoru velkého senátu odporovalo cíli exekučního řízení.

S ohledem na výše uvedené proto Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru