Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 109/2020Usnesení NS ze dne 28.04.2020

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ND.109.2020.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 1,3 o. s. ř.

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 109/2020-52

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Horňáka ve věci oprávněné CP Inkaso s.r.o., se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Opletalova 1603/57 (identifikační číslo 290 27 241), zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Štěpánská 317/3, proti povinné S. V., bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 19 EXE 2044/2019, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 19 EXE 2044/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Jihlavě.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., podal dne 19. 12. 2019 Okresnímu soudu v Jihlavě žádost o pověření a nařízení exekuce proti povinné k vymožení pohledávky v celkové výši 7.023,68 Kč s příslušenstvím na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro Severočeskou oblast, č. j. ČTÚ-36 253/2015-635/IV. vyř. - PiJ, ze dne 5. 4. 2016.

Okresní soud v Jihlavě usnesením ze dne 7. 2. 2020, č. j. 19 EXE 2044/2019-44, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Povinná není vedena v registru obyvatel ani v evidenci IS cizinecké policie. Z výpisu registru obyvatel Slovenské republiky bylo zjištěno, že od 7. 3. 2013 má trvalý pobyt na adrese XY. V exekučním návrhu i v rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu je uvedena adresa povinné XY (sídlo Magistrátu města XY).

Podle § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“), je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný místo trvalého pobytu nebo místo pobytu, je místně příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z provedeného šetření vyplývá, že v současné době povinná v České republice nemá místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi není známo ani místo, kde má povinná majetek. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že místně příslušným určil Okresní soud v Jihlavě, u něhož bylo řízení zahájeno.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo případně až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru