Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Nd 100/2017Usnesení NS ze dne 31.05.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.ND.100.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Nd 100/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václavy Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce J. M., zastoupeného Mgr. Františkem Stratilem, advokátem se sídlem v Olomouci, Wellnerova 1215/1, proti žalované Kooperativě pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, (identifikační číslo osoby 471 16 617), o zaplacení 198.647,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 335/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 335/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním (návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu) ze dne 19. 3. 2015 domáhá po žalované (pojistiteli škůdce P. K.) zaplacení 198.647,- Kč, což je částka odpovídající neuhrazené části částky přiznané mu soudem v trestním (adhézním) řízení.

Podáním ze dne 20. 1. 2017 žalobce navrhl, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci. Svůj návrh odůvodnil tím, že bydlí v obvodu Okresního soudu v Olomouci a jeho právní zástupce i osoba jednající za žalovanou (JUDr. J. O.) zde vykonávají praxi. V obvodu Okresního soudu v Olomouci se stala i dopravní nehoda, z níž odvozuje nárok na náhradu škody, a bydliště zde má i pachatel dopravní nehody P. K.

Žalovaná bez zdůvodnění navrhla, aby předmětný spor byl projednáván u Obvodního soudu pro Prahu 8.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 8) a Okresnímu soudu v Olomouci, jemuž má být věc přikázána, rozhodl o návrhu na delegaci.

Podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále opět „o. s. ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti (odst. 2). Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odst. 3 věta druhá).

Důvody vhodnosti podle citovaného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

Důvody pro přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci spatřuje Nejvyšší soud v dané věci v tom, že žalobce, jeho právní zástupce i osoba pověřená jednáním za žalovanou mají v obvodu tohoto soudu bydliště, resp. místo výkonu praxe, takže tento soud je pro ně lépe dostupný; dojíždění k místně příslušnému soudu by bylo pro žalobce i zástupce účastníků finančně i časově náročnější. Významnou shledal rovněž skutečnost, že v obvodu Okresního soudu v Olomouci se stala dopravní nehoda, z níž žalobce odvozuje nárok na náhradu škody, a bydlí zde i pachatel dopravní nehody.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru