Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 ICdo 130/2019Usnesení NS ze dne 27.05.2020

HeslaŽaloba pro zmatečnost
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.ICDO.130.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

KSOS 37 INS XY

22 ICM XY

33 ICdo 130/2019-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy v insolvenční věci dlužníka V. K., bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS XY, za účasti 1) E. H., insolvenční správkyně se sídlem XY (identifikační číslo XY), a 2) Sberbank CZ, a.s., se sídlem v Praze 5, U Trezorky 921/2 (identifikační číslo 250 83 325), jako zástupce věřitelů, o žalobě pro zmatečnost podané dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 2. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 3 VSOL XY, o dovolání dlužníka zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 6. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 11 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 4. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 22 ICm XY, zamítl žalobu pro zmatečnost, kterou se dlužník domáhal zrušení usnesení ze dne 28. 2. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 3 VSOL XY, jímž Vrchní soud v Olomouci zastavil řízení o jeho odvolání proti „rozhodnutí“ Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2018, „sp. zn. KSOS 37 INS XY.“ Nepřípustnost žaloby soud prvního stupně dovodil z toho, že zmatečností napadené usnesení není rozhodnutím, kterým bylo řízení skončeno (§ 229 odst. 1 písm. f/, § 235e odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o.s.ř“).

Usnesením ze dne 26. 6. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 11 VSOL XY, Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. V řízení o žalobě pro zmatečnost – argumentuje odvolací soud – je soud vázán důvodem zmatečnosti, který byl uveden v žalobě nebo který byl označen dodatečně v době, kdy ještě běžela lhůta k podání žaloby. V posuzovaném případě dlužník žalobu podal z důvodu nesprávného obsazení soudu, který lze uplatnit proti pravomocným rozhodnutím, jimiž bylo řízení skončeno (§ 229 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.). Odvolací soud – s odkazy na judikaturu Nejvyššího soudu (viz níže) – uzavřel, že proti usnesení, kterým Vrchní soud v Olomouci zastavil řízení o odvolání dlužníka podaném proti úřednímu záznamu ze dne 18. 9. 2018, tj. rozhodnutí vydanému ve třetí (realizační) fázi insolvenčního řízení, není žaloba pro zmatečnost přípustná, neboť se jím nekončí provádění přijatého způsobu řešení úpadku dlužníka.

Dovolání, kterým dlužník napadl rozhodnutí odvolacího soudu, není přípustné.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.).

Podle § 237 o.s.ř. platí, že – není-li stanoveno jinak – je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolání nelze podat z důvodu vad podle § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o.s.ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že podáním z 12. 9. 2018 – doručeným soudu prvního stupně jako příloha e-mailové pošty a zveřejněným v insolvenčním rejstříku 18. 9. 2018 ve 12:18 hodin jako č.d. B-351 – dlužník navrhl, aby soud zprostil insolvenčního správce funkce (§ 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů). Podání učiněné formou prostého e-mailu bez podpisu podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., resp. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb. dlužník ve lhůtě tří dnů nedoplnil. Proti úřednímu záznamu o tom, že se k podání nebude přihlížet (§ 42 odst. 2 o.s.ř.), podal dlužní odvolání doručené soudu 21. 11. 2018. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 28. 2. 2019, č.j. KSOS 37 INS XY, 3 VSOL XY, řízení o odvolání proti úřednímu záznamu zastavil (§ 104 odst. 1, věta první, o.s.ř.).

Otázku procesního práva – která rozhodnutí jsou pro potřeby výkladu přípustnosti žaloby pro zmatečnost ta, jimiž se řízení končí – odvolací soud vyřešil v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení ze dne 29. 4. 2010, sen. zn. 29 NSČR 3/2010, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 15/2011, ze dne 21. 7. 2010, sen. zn. 29 NSČR 26/2010, ze dne 20. 1. 2011, sen. zn. 29 NSČR 30/2010, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 96/2011, a ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 ICdo 16/2016, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 32/2017). Dovolací soud v projednávaném případě nemá důvod se od ustálené rozhodovací praxe odchýlit.

Nepřednesl-li dovolatel žádnou právní otázku, která by založila přípustnost dovolání, Nejvyšší soud je odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Absence výroku o nákladech dovolacího řízení je dána tím, že žaloba pro zmatečnost je (pouze) mimořádným opravným prostředkem podaným (v této věci) proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, v němž si každý z účastníků nese náklady insolvenčního řízení ze svého.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru