Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 731/2013Usnesení NS ze dne 29.08.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.731.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 731/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobce F. K., zastoupeného JUDr. Vítem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, proti žalované Retro cafe s.r.o. se sídlem v Praze 2, Francouzská 4, čp. 75, identifikační číslo 27101631, zastoupené Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Opatovická 4, o 4,800.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 11/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. února 2012, č. j. 25 Co 510/2011-108, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti rozsudku ze dne 14. 2. 2012, č. j. 25 Co 510/2011-108, kterým Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 3. 2011, č. j. 41 C 11/2010-76, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 4,800.000 Kč s příslušenstvím, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 - dále jen „o. s. ř.“ (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.

Na zásadní právní význam napadeného rozhodnutí nelze usuzovat z výhrady žalobce vůči závěru odvolacího soudu, že v řízení před soudem prvního stupně netvrdil, že smlouvu o půjčce s žalovanou uzavíral jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti (jeho pozdější tvrzení nebylo, resp. nemohlo být s přihlédnutím k § 205a odst. 1 o. s. ř. předmětem dokazování), neboť vystihuje dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř., jenž míří na pochybení ve zjištění skutkového stavu věci a je k založení přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. nezpůsobilý; skutkový základ sporu nelze při zvažování přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. zpochybnit.

Regulérní nejsou ani námitky žalobce, že mu u soudu prvního stupně „nebyl dán prostor“ uplatnit všechny své argumenty a námitky, a že soudy neprovedly jím navržený důkaz čestným prohlášením Ing. arch. J. D., které jsou podřaditelné dovolacímu důvodu podle § 241a odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Zpochybňuje-li žalobce závěr soudů o promlčení žalobou uplatněného práva, činí tak prostřednictvím tvrzení, že v době uzavření smlouvy o půjčce měl trvalé bydliště na Maltě („byl zahraniční osobou podle § 21 odst. 2 a § 23 obchodního zákoníku“ a tudíž měl čtyřletou promlčecí dobu k uplatnění práva). Tento argument uplatněný poprvé při jednání odvolacího soudu dne 14. 2. 2012 však odvolací soud odmítl s tím, že se jedná o nové, v odvolacím řízení nepřípustné, tvrzení žalobce (tzv. nepřípustnou novotu). Požaduje-li žalobce revizi tohoto závěru odvolacího soudu, neuplatňuje ve skutečnosti dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci, nýbrž vytýká vadu řízení, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Způsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. zpochybňující právní posouzení věci odvolacím soudem vystihl žalobce výhradou vůči závěru odvolacího soudu, že žalovanou uplatněná námitka promlčení jeho práva na zaplacení 4,800.000,- Kč neodporuje dobrým mravům. Pojem „dobré mravy“ ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák. vyložil Nejvyšší soud opakovaně v celé řadě svých rozhodnutí (namátkou lze uvést např. rozhodnutí ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000, nebo ze dne 25. 10. 2004, sp. zn. 33 Odo 538/2003, ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 33 Odo 1244/2004, ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. 33 Odo 29/2005). Lze přisvědčit odvolacímu soudu, že tvrzení žalobce, že mu žalovaná podáním trestního oznámení bránila uplatnit včas právo u soudu, neboť orgány činné v trestním řízení po dobu šesti měsíců zkoumaly pravost podpisu na směnce, nemohou vyvolat závěr o rozporu námitky promlčení s dobrými mravy. Skutečnost, že žalovaná podala na žalobce trestní oznámení, nebránila žalobci, aby své právo na vrácení tvrzené půjčky včas uplatnil u soudu; v kompetenci soudu totiž bylo vyžádat si listinný důkaz (směnku) od orgánů činných v trestním řízení. Nebylo-li jednání žalované objektivně způsobilé zabránit žalobci, aby uplatnil své právo u soudu včas, nelze z něho dovozovat, že námitka promlčení, kterou žalovaná vznesla v průběhu řízení, představuje výkon práva v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.). Protože odvolací soud při poměřování zjištěného skutkového stavu věci ustanovením § 3 odst. 1 obč. zák. respektoval ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, nemůže dovoláním zpochybněný závěr činit napadené rozhodnutí zásadně právně významným.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalované v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2013

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru