Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 696/2021Usnesení NS ze dne 29.03.2021

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.CDO.696.2021.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 696/2021-297

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Komerční banky, a. s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 969/33, proti žalovaným 1) L. P., bytem XY, a 2) R. P., bytem tamtéž, zastoupeným JUDr. Vojtěchem Mihalíkem, advokátem se sídlem v Mikulově, Brněnská 154/32, o 275.053,88 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 17 C 47/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 10. 2020, č.j. 28 Co 33/2019-272, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.481,56 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Vojtěcha Mihalíka, advokáta.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání žalobkyně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil ve věci samé rozsudek ze dne 14. 11. 2018, č.j. 17 C 47/2017-164, kterým Okresní soud v Břeclavi zamítl žalobu o 275.053,88 Kč s příslušenstvím, odmítl (§ 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“). Dovolání neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.), o tuto obligatorní náležitost již nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3 o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam taxativně vyjmenovaných hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o.s.ř. či jeho části. Jinak vyjádřeno, z obsahu dovolání musí být patrné, zda jde (má jít) o některý ze čtyř v úvahu přicházejících případů, kdy napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva 1/ při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo 2/ která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo 3/ která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo 4/ má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 80/2013, ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014, ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2326/2013). Dovolatel je tak povinen uvést, v řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. II ÚS 2716/13, a ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 1675/14).

Dovolatelka k otázce přípustnosti uvedla, že se odvolací soud „odchýlil od ustálené praxe řešení otázky hmotného práva, která je dovolacím soudem rozhodována rozdílně“; specifikace právní otázky z obsahu dovolání nevyplývá. Tím požadavku na řádné vymezení přípustnosti dovolání ve smyslu výše uvedeném zjevně nedostála.

Vytýká-li odvolacímu soudu argumentační pochybení v odůvodnění napadeného rozhodnutí, což – dle názoru dovolatelky – způsobuje jeho nepřezkoumatelnost, nenapadá žádný právní závěr vyplývající z procesního práva, na němž je rozhodnutí založeno, a pomíjí, že k vadám řízení – pokud by jimi bylo řízení skutečně postiženo – dovolací soud přihlíží pouze v případě, jedná-li se o dovolání přípustné (§ 242 odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobkyně dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou žalovaní podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 29. 3. 2021

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru