Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 684/2017Usnesení NS ze dne 18.07.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.684.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 684/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce M. J., proti žalovanému S. P., o 5.071 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 36 C 42/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2016, č. j. 21 Co 346/2016-38, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 15. 7. 2016, č. j. 21 Co 346/2016-38, potvrdil usnesení ze dne 10. 6. 2016, č. j. 36 C 42/2016-28, kterým Okresní soud Praha-východ nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání. Soud prvního stupně jej usnesením ze dne 19. 9. 2016, č. j. 36 C 42/2016-46, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že pokud nepředloží do 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na usnesení obsahující uvedenou výzvu, jež bylo žalobci doručeno 20. 9. 2016, reagoval žádostí o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 5. 10. 2016, č. j. 36 C 42/2016-50, žalobci právního zástupce pro dovolací řízení neustanovil.

Soud prvního stupně následně usnesením ze dne 13. 12. 2016, č. j. 36 C 42/2016-54, vyzval žalobce, aby do 10 dnů od doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, a to tak, že doloží soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Současně jej poučil, že Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, nevyhoví-li ve stanovené lhůtě výzvě soudu. Přestože usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno 21. 12. 2016, adekvátně na ně nereagoval.

Dovolání bylo sice podáno včas osobou k tomu legitimovanou (žalobcem), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odst. 1). To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odstavci 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření; nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolací soud proto dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b o. s. ř. ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. července 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru