Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 627/2020Usnesení NS ze dne 24.03.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.627.2020.1
Dotčené předpisy

§ 201 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 627/2020-120

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce L. K., bytem XY, proti žalovanému Společenství vlastníků domu XY, se sídlem XY, identifikační číslo osoby 285 08 165, o zrušení smíru, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 C 461/2018, o odvolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2019, č. j. 28 Co 219/2019-74, takto:

I. Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2019, č. j. 28 Co 219/2019-74, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) potvrdil usnesení ze dne 22. 5. 2019, č. j. 7 C 461/2018-60, kterým Okresní soud v Kutné Hoře (dále jen „soud prvního stupně“) zrušil svůj rozsudek ze dne 9. 4. 2019, č. j. 7 C 461/2018-42 (neboť po jeho vydání vzal žalobce žalobu zpět), řízení zastavil, a uložil žalobci povinnost zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 8.712 Kč; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 2. 10. 2019 „odvolání“, v němž popsal, jak probíhalo soudní řízení, vyslovil svůj nesouhlas s tím, že soud prvního stupně „nedůstojně“ zrušil svůj rozsudek a namítl, že žalobu vzal zpět „mylně, v tíživé životní situaci“, kterou zapříčinila soudkyně. Výhrady uplatnil vůči výroku, jímž soud prvního stupně rozhodl o nákladech řízení; uvedl, že se žalovaným dohodli, že si uhradí každý své náklady.

Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 5. 11. 2019, aby doplnil své podání z 2. 10. 2019 o náležitosti uvedené v § 42 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), zejména aby upřesnil, zda jím mínil podat proti usnesení ze dne 30. 8. 2019, jímž Krajský soud v Praze rozhodl jako soud odvolací, skutečně odvolání či zda šlo o dovolání, žalobce výslovně – a přes poučení soudu o řádných a mimořádných opravných prostředcích - potvrdil svou vůli podat odvolání.

Napadené usnesení je rozhodnutím odvolacího soudu vydaným v rámci odvolacího řízení. Odvolání však není opravným prostředkem, který by bylo možno podat proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího (§ 201 a § 10 odst. 2 o. s. ř.). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud - ve shodě s tím, jak soustavu soudů vymezuje Ústava (srov. článek 91) - může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 4 a § 10a o. s. ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 85/2001, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 139/2002, ze dne 26. 10 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011, nebo ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4856/2016).

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání, které bylo podáno proti rozhodnutí odvolacího soudu, podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být v posuzovaném případě zdůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 3. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru