Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5941/2016Usnesení NS ze dne 20.06.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.5941.2016.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a o. s. ř.

§ 243c odst. 1 alinea 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5941/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce R. P., zastoupeného Mgr. Ladou Kosánovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 671/24, proti žalované A. F., zastoupené Mgr. Romanem Moussawi, advokátem se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, o 100.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 41 C 17/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016. č. j. 18 Co 133/2016-151, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. 18 Co 133/2016, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 6.534 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. Romana Moussawi, advokáta.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. 6. 2016, č. j. 18 Co 133/2016-151, ve znění opravného usnesení ze dne 5. 1. 2017, sp. zn. 18 Co 133/2016, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1ze dne 8. 9. 2015, č. j. 41 C 17/2014-77, tak, že žalobu o zaplacení 100.000 Kč se specifikovanými úroky z prodlení zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Žalobce podal proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které žalovaná navrhla pro nepřípustnost odmítnout.

Podle § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž ke splnění uvedené náležitosti dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o. s. ř. či jeho části (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR 55/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013).

Žalobce v dovolání k jeho přípustnosti uvádí jen to, že „napadené rozhodnutí závisí jednak na vyřešení otázky jak hmotného práva, tak procesního práva, když odvolací soud se odchýlil od své rozhodovací praxe“ a že „dovolacím soudem by měla být vyřešena právní otázka a skutkový stav by měl být posouzen zcela jinak, než jak dospěl soud II. stupně“.

Nejvyšší soud konstatuje, že takto vymezená přípustnost dovolání významově neodpovídá žádnému z možných případů přípustnosti dovolání upravených § 237 o. s. ř. Nelze tudíž než uzavřít, že žalobce požadavku vymezení přípustnosti dovolání nedostál.

Jelikož dovolání proti rozsudku odvolacího soudu vykazuje vadu, kterou žalobce včas neodstranil (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat, dovolací soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2013, sen. zn. 29 NSČR 51/2013, ze dne 31. 10. 2013, sen. zn. 29 NSČR 92/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, jež obstálo i v ústavní rovině; Ústavní soud ústavní stížnost proti němu podanou usnesením ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, odmítl).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru