Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 578/2012Usnesení NS ze dne 29.03.2012

HeslaPravomoc soudu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2012:33.CDO.578.2012.1
Dotčené předpisy

čl. 106 odst. 1 o. s. ř.

čl. 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 578/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobců a) T. B. a b) E. B., zastoupených JUDr. Radkem Foralem, advokátem se sídlem v Napajedlech, Masarykovo náměstí 220, proti žalovanému A. F., s místem podnikání v Dobšicích, Za Školou 61, identifikační číslo 46318666, zastoupenému JUDr. Milošem Císařem, advokátem se sídlem ve Znojmě, Dělnická 9, o zaplacení 50.000,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 14 C 1330/2009, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2011, č. j. 21 Co 178/2011-40, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. července 2011, č. j. 21 Co 178/20011-40, a usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 1. dubna 2011, č. j. 14 C 1330/2009-27, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu ve Znojmě k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Znojmě (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 1. dubna 2011, č. j. 14 C 1330/2009-27, zastavil řízení o zaplacení částky 50.000,- Kč a rozhodl o nákladech řízení. Na základě článku VI. smlouvy ze dne 30. 7. 2007, uzavřené mezi M. H., M. a P. O. (jako budoucími prodávajícími), žalobci (jako budoucími kupujícími) a žalovaným v postavení zprostředkovatele, dovodil, že si uvedení účastníci sjednali rozhodčí doložku, a že podle § 106 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), je zde překážka řízení, neboť spor mezi účastníky má rozhodnout rozhodce v rozhodčím řízení.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. července 2011, č. j. 21 Co 178/2011-40, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení, změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Ztotožnil se s jeho závěrem, že o uplatněném nároku má být rozhodnuto v rozhodčím řízení.

V dovolání proti usnesení odvolacího soudu žalobci (dále též „dovolatelé“) uplatňují dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze vytýkat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítají neplatnost rozhodčí doložky. Ze smluvního ujednání totiž není zřejmé, kolik rozhodců má případný spor rozhodovat, navíc počet i osoby rozhodců má určit generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR. Poukazují na to, že v obdobné věci velký senát Nejvyššího soudu ČR v usnesení ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 121/2011, dovodil neplatnost takto sjednané rozhodčí doložky podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák“). Mimo to nesouhlasí se závěrem, že žalovaný vznesl námitku arbitrability při prvním úkonu, který mu náležel. Jeho prvním úkonem byl odpor proti vydanému platebnímu rozkazu ze dne 20. července 2009, č. j. 14 C 1330/2009-14, avšak uvedenou námitku projednání věci v rozhodčím řízení uplatnil až v dalším vyjádření. Z uvedených důvodů dovolatelé proto navrhli usnesení odvolacího soudu zrušit.

Žalovaný navrhl dovolání jako nedůvodné zamítnout.

Dovolání, které je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), je důvodné.

V rámci dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. předložili žalobci dovolacímu přezkumu posouzení správnosti závěru odvolacího soudu, že v důsledku sjednané rozhodčí doložky má spor mezi účastníky rozhodovat rozhodce.

Nesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít, nebo sice aplikoval správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil, popřípadě ze skutkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.

Podle § 104 odst. 1 o. s. ř. jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle § 106 odst. 1 o. s. ř. jakmile soud k námitce žalovaného uplatněné nejpozději při prvním jeho úkonu ve věci samé zjistí, že věc má být podle smlouvy účastníků projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví; věc však projedná, jestliže účastníci prohlásí, že na smlouvě netrvají. Soud projedná věc i tehdy, jestliže zjistí, že věc nemůže být podle práva České republiky podrobena rozhodčí smlouvě, nebo že rozhodčí smlouva je neplatná, popřípadě že vůbec neexistuje nebo že její projednání v řízení před rozhodci přesahuje rámec pravomoci přiznané jim smlouvou, anebo že rozhodčí soud odmítl věcí se zabývat.

Podle čl. IV. smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 30. 7. 2007 mezi budoucími prodávajícími M. H., M. O., P. O. a žalobci jako budoucími kupujícími za účasti žalovaného jako zprostředkovatele (dále jen „smlouva“) budoucí kupující zaplatili před podpisem této smlouvy k rukám zprostředkovatele zálohu na kupní cenu v celkové výši 50.000,- Kč. Záloha (...) se nezapočte na cenu ujednanou mezi účastníky při podpisu samotné kupní smlouvy, ale bude ze strany zprostředkovatele budoucím kupujícím vrácena po uhrazení celé kupní ceny ve výši 2,300.000,- Kč jakožto přeplatek kupní ceny. (...) pokud by budoucím kupujícím v termínu do 15. 10. 2007 nebyl schválen od banky úvěr nebo by k převodu vlastnictví podle této smlouvy nedošlo zaviněním na straně budoucích kupujících, stává se záloha ve výši 50.000,- Kč nevratná a tato částka náleží zprostředkovateli jakožto smluvní pokuta za porušení povinnosti budoucích kupujících a budoucí prodávající jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit (i prostřednictvím zprostředkovatele).

Podle čl. VI. smlouvy veškeré majetkové spory vzniklé z této smlouvy, jakož i z právních vztahů touto smlouvou založených anebo s touto smlouvou souvisejících, vyjma těch, pro které nelze platně sjednat rozhodčí doložku, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle českého práva, přičemž počet i osoby rozhodců určí generální sekretář Asociace realitních kanceláří /ARK ČR/, který též jmenuje nového rozhodce, jestliže se určený rozhodce vzdá funkce nebo nemůže činnost rozhodce vykonávat.

Již v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, publikovaném pod č. 45 / 2010 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Sbírka“), byl přijat a odůvodněn závěr, že neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho určení, ale jen stanoví, že rozhodce bude určen jednou smluvní stranou ze seznamu rozhodců vedeného právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným ve smyslu § 13 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a že rozhodčí řízení bude probíhat podle pravidel vydaných touto právnickou osobou, je taková rozhodčí smlouva neplatná pro obcházení zákona. Na toto rozhodnutí pak navázal usnesením ze dne 11. května 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, uveřejněným ve Sbírce pod č. 121/2011, velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který usměrnil dosud rozdílnou rozhodovací praxi přijetím závěru, že neobsahuje-li rozhodčí doložka přímé určení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na „rozhodčí řád“ vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je (jako celek) neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem.

Z pohledu shora řečeného je sjednaná rozhodčí doložka neplatná, jelikož určení počtu i osob rozhodců ponechává na vůli třetí osoby, a nemůže tak obstát závěr odvolacího soudu, že řízení brání nedostatek podmínky řízení, neboť ve věci má (mají) rozhodovat rozhodce (rozhodci).

Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. byl dovolateli užit opodstatněně. Nejvyššímu soudu tudíž nezbylo než usnesení odvolacího soudu podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušit. Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí pro usnesení soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc vrátil Okresnímu soudu ve Znojmě k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozhodnutí je závazný. V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta prvá a druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. března 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru