Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5747/2015Usnesení NS ze dne 12.01.2016

HeslaPřípustnost dovolání
Vady podání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.5747.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 věty první o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5747/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně I. K., zastoupené JUDr. Milošem Vostrovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 42, proti žalovanému L. K., zastoupenému Mgr. Daliborem Šamanem, advokátem se sídlem v Mělníku, Fibichova 218, o vydání věcí, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 7 C 422/2014, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, č. j. 28 Co 317/2015-171, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. srpna 2015, č. j. 28 Co 317/2015-171, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 29. dubna 2015, č. j. 7 C 422/2014-131, ve výroku, jímž bylo žalovanému uloženo vydat žalobkyni zde specifikované movité věci; ve výroku o nákladech řízení jej (co do jejich vyčíslení) změnil. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 9. 11. 2015 blanketní dovolání, které (k výzvě soudu ze dne 18. 11. 2015) doplnil podáním ze dne 25. 11. 2015 doručeným soudu prvního stupně téhož dne.

Podle § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V posuzovaném případě byl rozsudek Krajského soud v Praze ze dne 27. srpna 2015, č. j. 28 Co 317/2015-171, advokátovi Mgr. Daliboru Šamanovi, který žalovaného zastupoval na základě plné moci z 10. 11. 2014, resp. z 2. 11. 2015, doručen dne 11. 9. 2015. Dovolání, které proti tomuto rozsudku podal žalovaný prostřednictvím svého zástupce dne 9. 11. 2015, trpí vadami, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, konkrétně neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a postrádalo rovněž vymezení důvodu dovolání (jednalo se o tzv. blanketní dovolání). O chybějící obligatorní údaje bylo dovolání k výzvě soudu doplněno teprve podáním ze dne 25. 11. 2015, tedy po uplynutí lhůty k dovolání (lhůta k podání dovolání skončila dne 11. 11. 2015). Doplnění dovolání po uplynutí dovolací lhůty je zapovězeno; k opožděnému doplnění dovolání dovolací soud nemůže přihlédnout a vady dovolání se stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 20 Cdo 738/2001). Vyzýval-li soud prvního stupně žalovaného (dovolatele) k odstranění vytčených vad dovolání usnesením ze dne 18. 11. 2015, činil tak nadbytečně, neboť v době výzvy již uplynula lhůta k podání dovolání; skutečnost, že k odstranění vad dovolání stanovil žalovanému lhůtu 7 dnů od doručení výzvy, je za dané procesní situace irelevantní.

Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2016

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru