Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5691/2016Usnesení NS ze dne 31.10.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.5691.2016.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1, věta první o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5691/2016-310

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. K., zastoupené JUDr. Zdeňkou Doležílkovou, advokátkou se sídlem Ostrava - Nová Bělá, Ovesná 356/7, proti žalovanému M. O., místem podnikání Ostrava-Zábřeh, Hulvácká 2081/2, identifikační číslo 633 08 576, o 37.721 Kč s příslušenstvím oproti vydání věci, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 140 C 86/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 6. 2016, č. j. 57 Co 683/2015-292, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 25. 9. 2015, č. j. 140 C 86/2011-243, zamítl žalobu o zaplacení 37.721 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení do tří dnů od právní moci rozsudku oproti povinnosti žalobkyně vydat žalovanému ve stejné lhůtě plynový kotel značky Protherm Tiger 24 KOZ a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků a státu.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 23. 6. 2016, č. j. 57 Co 683/2015-292, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. - dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 239 o. s. ř.).

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Spojuje-li žalobkyně přípustnost dovolání s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, musí jít o takovou otázku, na níž byl výrok rozsudku odvolacího soudu z hlediska právního posouzení skutečně založen. Takovými však nejsou žalobkyní předložené otázky (které podle jejího mínění nebyly dosud dovolacím soudem vyřešeny), „zda se odpovědnost zhotovitele za vady opravy a úpravy věci dle § 653 odst. 1 obč. zák. vztahuje i na veškeré úkony, které zhotovitel při této činnosti provádí, respektive zda při opravě a úpravě věci dle § 653 odst. 1 obč. zák. zhotovitel odpovídá v rámci odpovědnosti za vady i za veškeré úkony, které při této činnosti provádí, pakliže tyto vedou k vadám plnění, k němuž se zhotovitel ve smlouvě zavázal, a zda má objednatel právo na zrušení smlouvy o dodávce plynového kotle a o jeho uvedení do provozu, jestliže zhotovitel kotel, který sám nevykazuje vady, řádně nezprovoznil“. Na posouzení těchto právních otázek totiž napadené rozhodnutí nespočívá.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění, k nimž na základě zhodnocení provedených důkazů dospěl soud prvního stupně, a to, že účastníci uzavřeli dne 7. 4. 2011 smlouvu, v níž se žalovaný zavázal pro žalobkyni provést v její nemovitosti demontáž stávajícího plynového kotle včetně části přívodního potrubí SV+TUV a části dvoutrubkového rozvodu UT, stávajících armatur, demontáž části plynoinstalace od stávající armatury, výměnu kulového ventilu, rozvod pro první nadzemní podlaží a montáž nového plynového kotle zn. Protherm Tiger 24 KOZ, připojovací armatury ke kotli, ventilů, filtrů, šroubení z části přívodního potrubí SV+TUV a ÚT, dopojení plynoinstalace na plynovou hadici a montáž pokojového termostatu. Obsahem závazku žalovaného nebylo uvedení plynového kotle do provozu. Žalovaný uvedené práce provedl a předal žalobkyni dne 7. 4. 2011 a zároveň jí vyúčtoval cenu 37.721 Kč. Žalobkyně, aniž ve smyslu výslovných podmínek v záručním listu nechala kotel uvést do provozu autorizovanou firmou (tj. tou, která je distributorem oprávněna kotel uvést do provozu), začala kotel užívat. Dopisem ze dne 11. 5. 2011 žalovanému vytkla vadu kotle projevující se nedotápěním teplé užitkové vody s požadavkem jejího odstranění do 25. 5. 2011. Žalovaný vytčenou vadu neodstranil a žalobkyně mu dopisem ze dne 20. 6. 2011 sdělila, že odstupuje od smlouvy. Žalobkyní vytýkaná vada není vadou kotle, nýbrž byla způsobena nesprávným nastavením programu a funkce kotle, tedy tím, že nebyl řádně uveden do provozu. Z takto zjištěného skutkového stavu věci odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že účastníci uzavřeli smlouvu o opravě a úpravě věci podle § 652 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 2013 (viz. § 3028 zákona č. 89/2012 Sb.; dále opět jen „obč. zák“), a že žalobkyni nevzniklo právo z titulu odpovědnosti žalovaného za vady provedené opravy (úpravy) věci ve smyslu § 653 obč. zák.

Zpochybňuje-li žalobkyně právní závěr, že jí nevzniklo právo z odpovědnosti za vady, činí tak procesně neregulérním způsobem. Její námitky primárně nesměřují proti právnímu posouzení věci, nýbrž proti skutkovým zjištěním, na nichž zpochybňované právní posouzení věci založil odvolací soud. Uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z kterého vyšel odvolací soud. Dovolací soud ustáleně judikuje, že zjišťuje-li soud z obsahu smlouvy, a to i pomocí výkladu projevu vůle ve smyslu § 35 odst. 2 obč. zák., co bylo jejími účastníky ujednáno (tj. co bylo obsahem smluvních ujednání účastníků vyjádřených ve smlouvě - k čemu směřovala jejich vůle), dospívá ke skutkovým zjištěním (srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 73/2000, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2002, pod č. 46). O aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (tedy o právní posouzení) jde teprve tehdy, dovozuje-li z právního úkonu konkrétní práva a povinnosti účastníků právního vztahu. Odvolací soud (jak již bylo výše uvedeno) založil právní posouzení věci na zjištění, že obsahem závazku mezi účastníky nebylo ujednání o tom, že žalovaný uvede kotel do provozu. Zcela se tak ztotožnil se skutkovým zjištěním soudu prvního stupně, které považoval za správné a zcela odpovídající obsahu provedených důkazů. Má-li žalobkyně za to, že odvolací soud oproti soudu prvního stupně vyšel ze zjištění, že obsahem závazku žalovaného bylo též uvedení kotle do provozu, jedná se na její straně o nepochopení obsahu odůvodnění napadeného rozhodnutí. Odvolací soud pouze považoval za potřebné odstranit formulační nepřesnost v odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí konstatováním, že soud prvního stupně ke správnému zjištění o obsahu závazku žalovaného nedospěl proto, že by žalobkyně neprokázala své tvrzení, že součástí dohody byl i závazek žalovaného, že uvede kotel do provozu, nýbrž proto, že obsah dohody byl (na základě provedených důkazů) prokázán jinak, než žalobkyně tvrdila. Lze uzavřít, že prosazuje-li žalobkyně vlastním výkladem smluvního ujednání obsaženého ve smlouvě odlišnou skutkovou verzi a teprve na jejím základě zpochybňuje právní závěr odvolacího soudu o neopodstatněnosti žalobou uplatněného nároku, neuplatňuje ve skutečnosti jediný způsobilý dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci podle § 241a odst. 1 o. s. ř.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru