Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5285/2009Usnesení NS ze dne 21.01.2010

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.5285.2009.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5285/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce V. V., proti žalovanému A. S., nesvéprávnému, zastoupenému opatrovnicí, právně zastoupenému advokátkou, o zaplacení 25,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 58/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2009, č. j. 3 Cmo 402/2008-225, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 24. března 2009, č. j. 3 Cmo 402/2008-225, potvrdil rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. srpna 2008, č. j. 50 Cm 58/2007-194, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal na žalovaném zaplacení částky 25,000.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 3 % ode dne 3. 9. 1997 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění do 30. 6. 2009 - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení, se dále zaměřil na posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno (vyjma případů uvedených v § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalobce v podaném dovolání požádal, aby mu pro dovolací řízení bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl ustanoven zástupce.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 2. června 2009, č. j. 50 Cm 58/2007-240, žalobci osvobození od soudních poplatků za dovolání nepřiznal a jeho žádost o ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů zamítl. Poté, co odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil usnesením ze dne 31. srpna 2009, č. j. 3 Cmo 240/2009-247, soud prvního stupně usnesením ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 50 Cm 58/2007-256, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně jej poučil, že pokud tak ve lhůtě dvaceti dnů od doručení výzvy neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Ačkoli žalobci bylo usnesení soudu prvního stupně s výzvou účinně doručeno dne 11. 11. 2009, nikterak na ně nereagoval.

Z řečeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. (přičemž současně z obsahu spisu neplyne, že má sám právnické vzdělání). Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 1 písm. c/ a § 151 odst. 1 o. s. ř. za stavu, kdy žalovanému v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo (§ 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. ledna 2010

JUDr. Blanka Moudrá,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru