Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 5049/2017Usnesení NS ze dne 31.01.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:33.CDO.5049.2017.1
Dotčené předpisy

čl. 1 § 104 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 5049/2017-98

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně A. M., bytem XY, zastoupené Mgr. Ing. Miroslavem Šperkou, LL.M., advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Jurečkova 643/20, proti žalovanému J. K., bytem XY, o zaplacení 67.300,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 136 C 42/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2017, č. j. 57 Co 476/2016-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2017, č. j. 57 Co 476/2016-85, kterým byl potvrzen ve výroku o věci samé rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 6. 2016, č. j. 136 C 42/2015-63, a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaného, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 19. 7. 2017, č. j. 136 C 42/2015-96, které mu bylo doručeno dne 31. 7. 2017, aby si ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pro dovolací řízení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň byl poučen, že nebude-li přes tuto výzvu nedostatek povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno. Žalovaný nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení dosud neodstranil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání ve smyslu § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 1, 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 1. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru