Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 495/2007Usnesení NS ze dne 31.03.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:33.CDO.495.2007.1

přidejte vlastní popisek

33 Cdo 495/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Václava Dudy a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v právní věci žalobkyně Č. P., s. r. o., proti žalovaným 1) J. K. a 2) B. K., o zaplacení částky 114.470,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 11 C 544/95, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. června 2006, č. j. 17 Co 71/2006-209, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti shora uvedenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. prosince 2005, č. j. 11 C 544/95-134, jímž bylo rozhodnuto, že v řízení bude dále pokračováno na straně žalobkyně se společností Č. P., s. r. o.

Dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaný, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. listopadu 2006, č. j. 11 C 544/95-248, aby si pro dovolací řízení zvolil ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalovanému doručeno dne 14. 11. 2006; nedostatek advokátního zastoupení žalovaný dosud neodstranil.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru